Úvodní stránka » O NÁS » HISTORIE FARNÍHO ÚŘADU JAKUBOV U MORAV. BUD.

Diecézní archiv Biskupství brněnského

CZ 536000010

 

Inventář

Archivní pomůcka č. 382

NAD č. 175

 

 

 

 

 

 

Farní úřad

Jakubov u Moravských Budějovic

 

(1783-1995)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jitka Fričová

Rajhrad 2019-2020

 

 1. Dějiny původce archivního souboru

 

 1. Plebánie Jakubov 1230-1357

               

            První písemná zmínka o Jakubovu pochází z roku 1230, kdy ves patřila rakouskému feudálu Olbramu Schenkovi ze Schenkenberku. Uvádí se zde jako svědek v listině farář jakubovský. Kolem roku 1260 potvrdil olomoucký biskup Bruno, že kostel v Martínkově má být filiální ke kostelu v Jakubově.

            Název vsi je spojen se zasvěcením jakubovského kostela sv. Jakubu Většímu.[1] Kostel románského slohu pochází patrně ze 13. století.[2] Z původního kostela je zachována polokruhovitá apsida a částečně i románská okna v lodi kryté plochým stropem, kamenná křtitelnice a kamenný svatostánek ve zdi presbytáře. Pozdější gotický svatostánek pochází ze 14. století. Patronát kostela náležel od počátku 14. století klášteru cisterciaček v Oslavanech.[3]

 

Vnitřní struktura původce:

           

            V čele plebánie stál duchovní nazývaný ve starším období plebán, později  farář. Z dochovaných pramenů jsou jménem známi.

 

1230   Konrád, kanovník v Bamberku

1260   Jan

 

 1. Plebánie Domamil 1357-1420

           

První písemná zmínka o obci Domamil pochází z roku 1190, kdy je zmíněna v zakládací listině premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Obec Domamil náležela k majetku tohoto kláštera. Premonstrátskému klášteru v Louce bylo také v roce 1220 potvrzeno patronátní právo nad kostelem sv. Prokopa v Domamili. Do duchovní správy v Domamili byli dosazováni premonstráti z kláštera v Louce.

Během reformace fara zanikla a zbývající katolíci byli přifařeni do Rokytnice. Roku 1659 byla obnovena katolická duchovní správa farnosti Domamil a opět zde působili premonstráti z kláštera v Louce. Po zrušení premonstrátského kláštera v Louce roku 1784 obec Domamil zakoupilo moravskobudějovické panství a duchovní správu zde začali vykonávat světští kněží.[4]

Kostel svatého Prokopa v Domamili pochází podle zachovaného presbytáře čtvercového půdorysu z 11. století.[5] Opravami z roku 1831 a 1902 však pozbyl svého původního rázu.

V letech 1357 – 1420 patřila k plebánii Domamil také obec Jakubov, kterou získal po vymření rodu Schenků v mužské linii na počátku 14. století Filip z Pernštejna. On a jeho potomci drželi Jakubov do roku 1384, kdy se majitelem Jakubova stal Jan z Hardeka. Záhy poté získal ves markrabě Jošt. Ten ji v roce 1389 zapsal Ješkovi Doubravkovi a v roce 1398 Vilémovi z Pernštejna, který držel Jakubov do roku 1416.[6]

 

Vnitřní struktura původce:

 

V čele plebánie stál duchovní nazývaný ve starším období plebán, později  farář. Duchovní správu v Domamili a v Jakubově vykonávali premonstráti z kláštera v Louce u Znojma.

 

 1. Farní úřad Jakubov u Moravských Budějovic 1420-1625

 

            Na počátku 15. století získali Jakubov pánové z Miličína a v polovině 15. století pánové z Lichtenburka. Na konci 15. století se stali majiteli Jakubova Krajířové z Krajku. V té době byl Jakubov povýšen na městečko.

            V roce 1420 byl kostel v Jakubově opět obsazen duchovním správcem. Ve druhé polovině 15. století probíhaly stavební úpravy kostela v Jakubově.[7] V roce 1474 byl pořízen zvon. Roku 1481 byl v Martínkově, který patřil k farnosti Jakubov, ustanoven kaplan.[8] V roce 1525, ještě před zánikem oslavanského kláštera, přešel patronát kostela v Jakubově na jaroměřické panství.

            Z 16. století je zachována ručně tepaná křtitelnice z mědi. Zachovaly se také 2 náhrobní kameny, které jsou zasazeny ve zdi pod kůrem. Jeden z nich připomíná kněze Petra, který zemřel v roce 1512.

            V letech 1538 – 1617 drželi Jakubov Chroustenští z Malovar. V roce 1617 získal Jakubov Jan Čejka z Olbramovic. Za třicetileté války fara v Jakubově zanikla a Jakubov byl od roku 1625 přifařen k Lukovu. Městečko Jakubov kleslo po třicetileté válce na ves.[9]

 

Vnitřní struktura původce:

 

V čele plebánie stál duchovní nazývaný ve starším období plebán, později  farář. Z dochovaných pramenů jsou jménem známi:

 

1420               Pavel

1478 - 1491  Jan Radischer

1489 - 1512  Petr

1512 - 1530  Jan

1550 - 1561  Burian

1561 - 1569  Jan Jakub Čenkovský – pravděpodobně protestantský pastor

 

 1. Farní úřad Lukov 1625-1638

 

Obec Lukov byla již ve 13. století větší osadou s kostelem a samostatnou duchovní správou pod patronátem tišnovského kláštera. V roce 1234 daroval markrabě Přemysl Lukov klášteru cisterciaček v Tišnově.[10] Držení Lukova tišnovským klášterem potvrdil král Václav I. v roce 1238 a 1240. Kostel v Lukově je také zmíněn v listině Přemysla Otakara II. z roku 1259. V dalších stoletích Lukov vystřídal několik, většinou drobnějších držitelů, kteří nevlastnili ves celou, nebo ji měli zástavou.

V roce 1593 získal ves Lukov směnou za jiné statky Zdeněk Brtnický z Valdštejna a stala se tak součástí moravskobudějovického panství. Tehdy měla ves katolický ráz, jak dosvědčuje obsazení fary katolickým knězem v roce 1598. To představovalo mezi okolními farami obsazenými vesměs nekatolickými kněžími výjimku.[11] Pro nedostatek kněžstva byl Lukov v roce 1638 přifařen do Moravských Budějovic.[12]

Kostel sv. Jana Křtitele v Lukově musel existovat již ve 30. letech 13. století, kdy zde byl ustanoven první farář Lambert. O původní podobě kostela nevíme nic určitého. V polovině 15. století byl radikálně přestavěn. Byla vybudována severní zeď s portálem a sakristií.[13]

Součástí farnosti Lukov byl v letech 1625 – 1638 také Jakubov. Po bitvě na Bílé hoře propadl Jakubov jako součást majetku Jana Čejky z Olbramovic královské komoře. Poté Jakubov získal svobodný pán Adam z Gabelhove, který panství prodal v roce 1636 pánům ze Schaumburku. Tím byl Jakubov připojen k panství moravskobudějovickému.[14]

 

Vnitřní struktura původce:

 

V době přifaření Jakubova k farnosti Lukov vykonával duchovní správu v Jakubově farář z Lukova. Pro toto období se bohužel nedochovaly prameny, které by zaznamenaly jména kněží, kteří působili v Lukově.

 

 1. Farní úřad Moravské Budějovice 1638-1663

 

První písemná zmínka o Budějovicích pochází z roku 1231. Tehdy vzal papež Řehoř IX. pod svoji ochranu královnu Konstancii Uherskou, vdovu po Přemyslu Otakarovi I. i s jejími věnnými statky, mezi nimiž jsou jmenovány i Budějovice. Pro odlišení od později založených Českých Budějovic bylo roku 1406 poprvé doloženo použití přívlastku "moravské" za jménem města.

Majiteli Budějovic byli pánové z Lichtenburka na Bítově. V roce 1498 se Budějovice staly poddanským městem s právem užívat znak. Od roku 1529 byly Budějovice i městem krajským a tuto funkci plnily 12 let. Poté co rod Lichtenburků v 16. století vymřel po meči, se dalšími majiteli Budějovic stali Valdštejnové. Ti postupně udělovali městu nové výsady a podporovali rozvoj Moravských Budějovic jako jediného města na svém panství. Po bitvě na Bílé hoře byl ve vězení na Špilberku uvězněn poslední majitel Budějovic z rodu Valdštejnů Zdeněk Brtnický, který ve vězení brzy zemřel. Jeho majetek byl zkonfiskován a Budějovice získali jako úhradu pohledávek vůči císaři katoličtí pánové ze Schaumburka, kteří se v Moravských Budějovicích usadili. S pomocí jezuitů ze Znojma zde obnovili katolickou víru.

Kostel sv. Jiljí v Moravských Budějovicích pochází ze 13. století. Patronát náležel nejprve klášteru cisterciaček v Tišnově. V roce 1502 jej Bítovští z Lichtenburka násilím tišnovskému klášteru odňali a dále patronát drželi světští majitelé Budějovic.[15] Současná podoba kostela pochází ze začátku 18. století.

Pro nedostatek kněžstva byl v letech 1638 - 1663 k farnosti Moravské Budějovice přifařen Lukov a také Jakubov. Ves Jakubov vlastnili od roku 1636 pánové ze Schaumburka a patřila k panství moravskobudějovickému. Péčí jakubovské obce byl kostel v Jakubově opraven a v roce 1662 posvěcen. Roku 1663 byla v Lukově obnovena samostatná duchovní správa, které podléhal také kostel v Jakubově.[16]

 

Vnitřní struktura původce:

 

V době přifaření Lukova k Moravským Budějovicím vykonával duchovní správu v Jakubově moravskobudějovický farář.

 

1638 - 1650  Petr Wlok (Wlokius)

1650 - 1651  Jan František Wencký, kanovník kroměřížské kapituly

1651 - 1660  Eliáš Ludvík Beck

1660 – 1663 Daniel Jindřich Essen

 

 1. Farní úřad Lukov 1663 - 1934

 

            V roce 1689 prodal hrabě Ota Rudolf ze Schaumburka Lukov a Jakubov k jaroměřickému panství.[17] Patronátní právo držela v případě lukovského kostela patrně vždy vrchnost, a to až do vykoupení patronátu jaroměřickým velkostatkem v roce 1942.[18]

V roce 1663 byla v Lukově obnovena samostatná duchovní správa. Koncem 17. století se kostel sv. Jana Křtitele v Lukově nacházel ve značně zchátralém stavu. Jeho další výrazná přestavba byla provedena v první třetině 18. století.[19] Teprve v roce 1775 byl kostel zaklenut, o čtyři roky později byl vystavěn chór pro varhany a v roce 1803 přistavěna věž. Při požáru v roce 1814 byla poškozena střecha kostela. K dalším opravám kostela došlo v roce 1839, kdy byl pořízen nový oltář s obrazem sv. Jana Křtitele.[20] V roce 1904 byla položena nová dlažba a v roce 1909 byl pořízen nový oltář.

Filiální kostel sv. Jakuba Většího v Jakubově je v pramenech označován jako komendátní. V roce 1806 byla postavena předsíňka před vstupem do kostela. V letech 1824-1832 byl kostel v Jakubově pro nebezpečí zřícení uzavřen. Obyvatelé Jakubova se tehdy zúčastňovali bohoslužeb v Litohoři. Kostel byl opraven nákladem vrchnosti a za vydatné pomoci farníků.

V roce 1841 kostelu daroval Filip Hanuš z Vídně obraz sv. Jakuba Většího, patrona horníků. V roce 1893 byla posvěcena křížová cesta pro kostel, která je dílem malíře Jarolíma Štantejského z Litomyšle. V roce 1908 byla položena v kostele nová dlažba a téhož roku byla zhotovena nová střecha kostela. V letech 1909-1910 provedl  Antonín Kreutz, pozlacovač a stavitel oltářů z Moravských Budějovic opravu hlavního oltáře.[21] O vnitřní výbavě jakubovského kostela podrobněji pojednává farní kronika farnosti Lukov.[22]

Při rekvizici zvonů za I. světové války byly odebrány 2 zvony. Nejstarší zvon z roku 1474 byl rekvizice uchráněn. V roce 1931 byly pořízeny nové zvony. Ty však byly za II. světové války zrekvírovány.

 

Vnitřní struktura původce:

 

1663 - 1672                          LÁNÍK (LANYK) Jiří František

1672 - 1673                          HALIBODAL Alex.

1673 - 1677                          HRDLIČKA Jan František Norbert

1677 - 1683                          PALIČKA Martin Antonín

1683 - 1705                          VESELÝ Vavřinec František

1706 - 1707                          ŠLECHTA (SCHLECTA) Duchoslav

1707 - 1713                          LEICHER František Antonín

1713 - 1722                          DUBRAVIUS Antonín Ferdinand

1722 - 1762                          MATHIS (Mattis) Martin Josef

1762 - 1772                          RUPRECHT (RUPPRECT) Josef Arnošt

1772 - 1796                          JELEC (GELLEC, GELLETZ) Antonín Bedřich

1796 - 18. 1. 1804               CHVILÍČEK (CHWILICZEK) František

 1. 3.1804 - 31. 12. 1821 KILIÁN Matěj
 2. 5. 1822 - 31. 7. 1846 FOURNIER (BOURNIER) František Xaverský
 3. 12. 1846 - 2. 7. 1849 PRCHAL Benedikt
 4. 10. 1849 - 5. 10. 1867 DUNDÁČEK Jiří
 5. 12. 1867 - 17. 9. 1869 SYNEČEK František Bernard
 6. 12. 1869 - 17. 8. 1906 EMBERT Jan František
 7. 12.1906 - 30. 4. 1914 VALÁŠEK Jan
 8. 12. 1914 - 31. 5. 1916 POHL Fabián

1916 - 1920                          VEČEŘA Karel

 1. 8. 1920 - 31. 12. 1928 SOMMER Eduard
 2. 1. 1929 – 30. 12. 1934 NOVOMĚSTSKÝ Benedikt

 

 1. Farní úřad Jakubov u Moravských Budějovic 1934 - doposud

 

            Záměr zřízení samostatné duchovní správy v Jakubově je v dochovaných farních materiálech zachycen poprvé už v roce 1883 v korespondenci starosty obce Jakubov Matěje Částka a Cyrila Žídka[23], řeholního kanovníka premonstrátského řádu, novicmistra a sekretáře opata. V korespondenci je nastíněna možnost vzniku samostatné farnosti pod patronátem novoříšské kanonie. Plat faráře měl být zajištěn z podílu obce Jakubov v Jaroměřickém kontribučenském fondu.[24]

            O vyzdvižení podílu obce Jakubov v Jaroměřickém kontribučenském fondu jednali jakubovští podílníci na valné hromadě dne 15. února 1903. Většinou jakubovských podílníků bylo odsouhlaseno vyzdvižení základního kapitálu fondu a jeho založení na dotaci pro jakubovského faráře v případě, že bude zřízena samostatná fara v Jakubově.

            Dne 1. března 1903 podala obec Jakubov žádost o zřízení samostatné farnosti na Biskupskou konzistoř v Brně. Svou žádost obec odůvodnila tím, že Jakubov má 700 obyvatel[25] a cesta do farního kostela v Lukově je 6 km vzdálená, za špatného počasí schůdná jen s obtížemi a v zimním období ji není možné využít vůbec. Obec se zaručila na své náklady zajistit farní budovu i plat pro duchovního správce.[26] Biskupská konzistoř uznala důvody obce Jakubov k založení samostatné duchovní správy v plném rozsahu. Požadovala však písemný souhlas Zemského výboru v Brně s vydáním jakubovského podílu z Jaroměřického kontribučenského fondu ke zřízení fary. Zemský výbor v Brně tento souhlas v lednu 1904 odmítl vydat.

Dne 7. dubna 1903 oznámila obec Jakubov svůj záměr okresnímu hejtmanství v Moravských Budějovicích. Širší výbor Jaroměřického kontribučenského fondu však nesvolil k vydání jakubovského podílu za účelem zřízení samostatné duchovní správy s odůvodněním, že by i jiné obce po vzoru Jakubova žádaly vyplacení podílu a fond by se tím rozebral. Jaroměřický kontribučenský fond však nabídl obci Jakubov půjčku na zřízení samostatné duchovní správy.

Obecní výbor obce Jakubov se tedy rozhodl potřebnou částku zajistit půjčkou od Kontribučenské záložny v Jaroměřicích a od Hypotéční banky Markrabství moravského. Zemský výbor v Brně tuto půjčku povolil 9. ledna 1904. František Embert, farář v Lukově, dal 15. února 1904 souhlas s vyfařením Jakubova z lukovské farnosti.

V únoru 1904 schválila Biskupská konzistoř v Brně náčrtek na postavení farní budovy v Jakubově. Monsignore Matyáš Kabelka[27], jakubovský rodák, který toho času působil ve vojenské duchovní správě v Hranicích, navrhoval starostovi Jakubova Janu Částkovi v lednu 1904 jednání představitelů obce Jakubov s Antonínem Cyrilem Stojanem[28] ve věci stavby farní budovy v Jakubově.[29]

Dne 4. března 1904 se sešel k jednání Kostelní konkurenční výbor v Lukově, který se postavil proti záměru zřídit samostatnou duchovní správu v Jakubově. Zástupce patrona a zástupci ostatních obcí svůj nesouhlas odůvodňovali tím, že vyfařením Jakubova z lukovské farnosti by vzrostly náklady na udržování kostela patronovi i ostatním obcím lukovské farnosti.

V dubnu 1904 požádala Biskupská konzistoř v Brně o vyjádření k zamýšlenému vzniku samostatné duchovní správy v Jakubově okresní hejtmanství v Moravských Budějovicích. Na tuto žádost odpovědělo okresní hejtmanství v lednu 1905 v tom smyslu, že z hlediska politického nemá námitky proti zamýšlené změně poměru Jakubova k lukovské farnosti.

Výnosem ze dne 15. března 1907 Ministerstvo kultu a vyučování sdělilo, že státní schválení ke zřízení samostatné farnosti v Jakubově udělí pouze v případě, že Náboženské matici nevzniknou další náklady. Na dotaci na plat faráře se použije obnos ze zrušeného kaplanského místa v Lukově a náklady na stavbu a udržování fary budou hrazeny z místních zdrojů.

Dne 26. ledna 1908 obnovila obec Jakubov svou žádost o zřízení samostatné fary za výše uvedených podmínek. Jan Valášek, farář v Lukově, dal v březnu 1908 souhlas s vyfařením Jakubova z lukovské farnosti a se zrušením místa kooperátora v Lukově.[30] Ministerstvo kultu a vyučování nevyjádřilo výnosem ze dne 22. února 1909 žádné námitky proti zřízení samostatné duchovní správy v Jakubově. Definitivní schválení zřízení fary v Jakubově však ministerstvo podmínilo složením nadačního kapitálu 29 000 K v hotovosti a provedením stavby farní budovy. Obec Jakubov však tyto podmínky přes veškerou snahu nedokázala naplnit a také válečné události přispěly k tomu, že se plán na zřízení samostatné farnosti neuskutečnil.

Dne 12. září 1920 se obecní výbor v Jakubově usnesl, aby bylo upuštěno od úmyslu zřídit samostatnou faru v Jakubově a aby byl dotační kapitál složený u Biskupské konzistoře v Brně vrácen z důvodu zvýšených nároků na plat faráře. Složený kapitál však již nebylo možné vyzvednout, protože byl odevzdán do úřední úschovy Cyrilometodějské záložny v Brně. Ministerstvo financí nakonec uvolnilo tento kapitál pro obecní výlohy. Obec Jakubov tento kapitál ale nepoužila a nechala jej ve správě Biskupské konzistoře v Brně.

 

Dne 13. února 1927 obec Jakubov, zastoupená starostou Janem Kaláškem, podala novou žádost o odfaření od farního kostela v Lukově a o zřízení expozitury v Jakubově.[31] Obec Jakubov se zavázala zajistit ke kaplanskému platu, který bude převeden ze zrušeného kaplanského místa z Lukova, další prostředky z výnosu farního obročí a z kostelního jmění. Biskupská konzistoř v Brně na tuto žádost odpověděla 24. února 1927 v tom smyslu, že podle nařízení Zemské správy politické bude zřizování a rozdělování farností možné, až po vydání nařízení k novému kongruovému zákonu. Tuto odpověď považovala obec Jakubov za vyhýbavou a žádost podala znovu 2. dubna 1927.

Kostelní konkurenční výbor v Lukově propustil obec Jakubov z lukovské farnosti 1. května 1927 za podmínky zaplacení lombardního dluhu i s úroky za rok 1927 a za roky následující až do zřízení samostatné duchovní správy v Jakubově. Zmíněným usnesením kostelního konkurenčního výboru se také patron vzdal jakýchkoli práv vůči filiálnímu kostelu v Jakubově.

            Koncem roku 1928 byla uzavřena se souhlasem Biskupské konzistoře v Brně dohoda mezi Farním úřadem v Lukově, Farním úřadem v Litohoři a zástupci obce Jakubov, podle které převzal od 1. ledna 1929 P. Benedikt Novoměstský, farář v Litohoři, všechny kostelní funkce a celou pastoraci obce Jakubov od P. Eduarda Sommera, faráře v Lukově. Dosavadní právní poměr věřících z Jakubova k lukovské farní obci zůstal v platnosti.

            V březnu 1929 obec Jakubov podala na Biskupskou konzistoř v Brně a Zemský úřad v Brně další žádost o zřízení expozitury v Jakubově. Obecní rada měla doložit usnesení obecního zastupitelstva o zřízení samostatné fary v Jakubově. Dále měla sdělit, jaké jmění má jakubovský kostel, jak bude zabezpečen plat duchovního a jak bude postaráno o farní budovu. Obecní rada doložila výše uvedené náležitosti. Biskupský ordinariát v Brně se zavázal zrušit kooperátorské místo v Lukově ve prospěch nové fary v Jakubově. Pro farní budovu měla být odkoupena vila č. 100[32] v blízkosti kostela od pana Pavla Kabelky, která se nacházela na výborném místě a byla v dobrém stavu.[33]

Dne 3. října 1930 sdělilo Ministerstvo školství, že se zřetelem k nepatrnému počtu obyvatel římskokatolického vyznání v obci nemůže souhlasit se zřízením samostatné farnosti v Jakubově. Dne 3. prosince 1930 podala obec Jakubov proti tomuto rozhodnutí rozklad podpořený Biskupským ordinariátem v Brně. Vyřízení této záležitosti urgoval Biskupský ordinariát v Brně koncem září 1931. V únoru 1932 intervenoval na Ministerstvu školství v této věci poslanec Josef Dolanský. Z vyjádření Ministerstva školství z května 1932 vyplývá, že ministerstvo není nakloněno zřízení samostatné duchovní správy v Jakubově a naznačuje spíše možnost přifaření Jakubova k Litohoři a přenesení takto vzniklé farnosti do Jakubova, aby nevznikly Náboženské matici další náklady. Proti tomuto řešení se vyslovila obecní rada Litohoře, jaroměřický děkan Josef Peksa i Biskupská konzistoř v Brně s tím, že zřízení expozitury v Jakubově by také nezatížilo Náboženskou matici dalšími náklady.

            Dne 21. dubna 1934 Ministerstvo školství a národní osvěty udělilo státní souhlas k vyloučení místní obce Jakubov u Moravských Budějovic z obvodu římskokatolické fary v Lukově a po dohodě s Ministerstvem financí svolilo, aby byla v Jakubově zřízena samostatná římskokatolická fara se systemizovaným místem samostatného duchovního správce za podmínky, že všechny náklady spojené s udržováním kostela a zřízením farní budovy ponese obec Jakubov.

            Dne 3. června 1934 se obecní zastupitelstvo obce Jakubov jednomyslně usneslo, že splní všechny podmínky, na které se státní souhlas ke zřízení fary váže. Dne 4. září 1934 se obecní zastupitelstvo dohodlo na koupi domu č. 100 s přilehlou zahradou od pana Pavla Kabelky. Potvrdilo také svůj dřívější závazek nést veškeré náklady na udržování kostela, farní budovy a vydržování duchovního správce. Dne 10. září 1934 byla podepsána kupní smlouva mezi obcí Jakubov a panem Pavlem Kabelkou. Biskupská konzistoř v Brně tuto smlouvu schválila 29. listopadu 1934 a Zemský úřad ji potvrdil 4. února 1935.

Zřizovací listina fary v Jakubově je datován k 30. prosinci 1934.[34] Je v ní stanoveno, že obec Jakubov u Moravských Budějovic je vyloučena z obvodu římskokatolické fary v Lukově a od 31. prosince 1934 je obec Jakubov zproštěna všech závazků vůči farnímu kostelu v Lukově. Tímto aktem byla zřízena samostatná duchovní správa v Jakubově. Separace církevního jmění náležejícího nově zřízené farnosti v Jakubově proběhla 26. srpna 1935.

Biskupský ordinariát v Brně svolil, že první obsazení nově vzniklé farnosti se stane na návrh obce Jakubova. Obecní zastupitelstvo obce Jakubov požádalo  Biskupskou konzistoř v Brně o obsazení místa faráře v Jakubově P. Benediktem Novoměstským, farářem v Litohoři a dosavadním správcem obce Jakubov[35]. Ten podporoval snahy jakubovských farníků o vznik samostatné farnosti a zasloužil se o renovaci chrámu sv. Jakuba v Jakubově.[36]

Z druhé poloviny 20. století se ve farním archivu nedochovalo mnoho pramenů. Z písemností farnosti Jakubov a z korespondence s Biskupskou konzistoří v Brně se dozvídáme jen kusé informace o opravách kostela. V roce 1943 byla opravena věž kostela. V první polovině 50. let byl do kostela zaveden elektrický proud. V roce 1958 byl kostel sv. Jakuba v Jakubově prohlášen za kulturní památku. Na přelomu 60. a 70. let byl pak upraven liturgický prostor kostela. Koncem 70. let získal kostel v Jakubově novou fasádu. V roce 1979 zakoupil farní úřad varhany, které původně sloužily v Hlohovci u Břeclavi. Varhany vyrobila firma Rieger z Krnova. Po generální opravě byly nainstalovány do kostela v Jakubově. V roce 1986 proběhla celková oprava elektroinstalace kostela.

 

Vnitřní struktury původce:

 

Farnost spravoval v tomto období farář nebo administrátor.

 

 1. 1. 1936 - 30. 9. 1953 NOVOMĚSTSKÝ Benedikt, farář
 2. 2. 1954 - 30. 6. 1960 PYTELA Vladimír, administrátor
 3. 8. 1960 - 7. 6. 1962 MARKUS Petr, administrátor
 4. 7. 1962 - 31. 7.1962 DUCHÁČEK Josef, administrátor ad interim
 5. 8. 1962 - 14. 12. 1992 PAROLEK František, administrátor

 

V letech 1992 – 2018 farnost spravovali salesiáni Dona Bosca z komunity v Moravských Budějovicích jako administrátoři excurrendo.

 

1992 - 1993                          VESELÝ Jiří, SDB, administrátor excurrendo

1993 - 1994                          KREJČÍ Pavel SDB, administrátor excurrendo

1994 - 1997                          HURNÍK Václav, SDB, administrátor excurrendo

1997 - 1998                          DOLEŽAL Karel, SDB, administrátor excurrendo

 1. 1998 – 31. 8. 2011 HURNÍK Václav, SDB, administrátor excurrendo
 2. 2011 – 31. 8. 2015 PILER Petr, SDB, administrátor excurrendo
  • – 31. 8. 2018 KOZUBÍK Ladislav, SDB, administrátor excurrendo

 

1.9. 2018 - 2020                  ŘIHÁK Lubomír, administrátor excurrendo

 

Autor záznamu: Mgr. Jitka Fričová

 

Zdroje informací:

Farní úřad Jakubov: pořad. č. 19, ukl. č. 2/2 Založení samostatné duchovní správy 1883-1936.

Farní úřad Jakubov: pořad. č. 36, ukl. č. 2/10 Historie obce a farnosti Jakubov, duchovní správa, kostel 1958/1994.

Biskupská konzistoř Brno: inv. č. 5952, sg. J 55, k. 1600 Písemnosti farnosti Jakubov u Moravských Budějovic 1803-1943.

Biskupská konzistoř Brno: inv. č. 17039, sg. J 55, k. 5383 Písemnosti farnosti Jakubov u Moravských Budějovic 1950-1990.

Databáze kněží Biskupství brněnského

HOSÁK, L.: K dějinám obce Jakubova u Moravských Budějovic. In: Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka 2, 2008, s. 238-247.

HRUDIČKA, Alois. Topografie diecese brněnské, Brno, 1908, s. 283-284 farnost Lukov.

LEHNER, F. J.: Dějiny umění národa českého II., Praha 1905, s. 158.

MIKYSKA, A.: Galerie kněží brněnské diecéze, děkanství Jaroměřice nad Rokytnou, strojopis 1972.

NEKUDA, V. : Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno 1997, Jakubov s. 583-586.

Plaček, M.: Jakubov ve středověku. In Jakubov u Moravských Budějovic. Sborník vydaný u příležitosti Setkání rodáků a přátel obce 2001, Jakubov u Moravských Budějovic 2001, s. 3-12.

SAMEK, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska II., Praha 1999, s. 19, 577-578.

VOLNÝ, Řehoř Tomáš. Kirchliche Topographie von Mähren: meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1860, farnost Lukov s. 236-240.

 

 1. Dějiny archivního souboru

 

Dějiny archivního souboru:

 

Archivní soubor byl původně uložen na faře v Jakubově u Moravských Budějovic. Na základě zákona č. 268/1949 Sb. o matrikách a matričních dokladech došlo v roce 1950 k odevzdání matrik a matričních dokladů do státních archivů. Na základě vnucené dohody o začlenění děkanských a farních archivů v brněnské diecézi do operativní správy příslušných okresních archivů a městského archivu v Brně ze dne 7. 3. 1960 bylo torzo historické farní registratury předáno do Státního okresního archivu Třebíč, kde zůstal fond nezpracovaný. Od roku 2013 je fond uložen v Diecézním archivu Biskupství brněnského.

 

Přímý zdroj akvizice:

 

Dne 4. 11. 2011 uzavřelo Biskupství brněnské, zastoupené generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem, s Římskokatolickou farností Jakubov u Moravských Budějovic, zastoupenou farářem Mgr. Petrem Pilerem, Ph.D., SDB, smlouvu o úschově, která se týkala archivního materiálu uloženého na faře v Jakubově u Moravských Budějovic.

Na základě smlouvy o vrácení archiválií svěřených do úschovy a podmínkách jejich vydání, uzavřené 5. 9. 2013 mezi Moravským zemským archivem v Brně a Římskokatolickou farností Jakubov u Moravských Budějovic, byl archivní soubor předán 15. 10. 2013 do správy církve a uložen do Diecézního archivu Biskupství brněnského. Dne 15. 2. 2016 byl Diecéznímu archivu Biskupství brněnského předán ze Státního okresního archivu v Třebíči dodatek k tomuto fondu.

Dne 16. 10. 2017 uzavřelo Biskupství brněnské, zastoupené generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem, s Římskokatolickou farností Jakubov u Moravských Budějovic, zastoupenou farářem Ladislavem Kozubíkem, SDB, dodatek smlouvy o úschově. V roce 2020 byl archivní soubor převzatý ze SOkA Třebíč sloučen s dokumenty přivezenými z fary v Jakubově u Moravských Budějovic.

 

 1. Archivní charakteristika archivního souboru

 

Archivní charakteristika archivního souboru:

 

Již ve Státním okresním archivu Třebíč byly z fondu Farní úřad Jakubov vytříděny matriční doklady, které jsou uloženy v SOkA Třebíč ve Sbírce matričních dokladů okresu Třebíč 1700-1959. V roce 2013 při předání fondu ze SOkA Třebíč byly z fondu vyjmuty matriční opisy, 3 svazky ohlášek snoubenců z let 1929-1933,

1935-1939, 1940-1951. Tyto úřední knihy byly předány Diecéznímu archivu Biskupství brněnského formou dodatku ze dne 15. 2. 2016. Z fondu byla dále vyjmuta také Účetní kniha Kostelního konkurenčního výboru 1935-1948, která je uložena ve fondu Kostelní konkurenční výbor Jakubov u Moravských Budějovic 1935-1948 ve Státním okresním archivu v Třebíči. Archivní fond Farní úřad Jakubov u Moravských Budějovic vznikl sloučením fondu převzatého ze Státního okresního archivu Třebíč a archivního materiálu převzatého z fary v Jakubově.

 

Způsob uspořádání:

 

Bylo přistoupeno k uspořádání na základě umělého pořádacího schématu (Wanner, Michal. Základní pravidla pro zpracování archiválií, Praha 2013; Metodický pokyn OASSS MV ČR 1/2019). Z fondu byly vytříděny archiválie farnosti Lipník u Hrotovic, Litohoř, Lukov, Martínkov, které byly začleněny do fondů těchto farních úřadů.

 

1 Správa farnosti

            1/1 Normálie

                        1/1/1 Státní nařízení

                        1/1/2 Církevní nařízení

            1/2 Patronát

                        1/2/1 Patronátní záležitosti

            1/3 Farnost

                        1/3/1 Zřízení, povýšení, rozdělení a zánik farnosti, hranice farnosti

                        1/3/2 Práva farního beneficia a kostelů

                        1/3/3 Generální a kanonické vizitace

                        1/3/4 Záležitosti křížů a soch

            1/4 Organizace a vedení úřední agendy

                        1/4/1 Registraturní pomůcky

                        1/4/2 Farní archiv a registratura

            1/5 Memorabilia

                        1/5/1 Dokumentace k historii farnosti

            1/6 Personálie

                        1/6/1 Faráři

                        1/6/2 Bohoslovci

                        1/6/3 Kostelní zaměstnanci

            1/7 Stavby v majetku záduší a beneficia

                        1/7/1 Kostel

                        1/7/2 Vybavení a ochrana sakrálních budov

                                   1/7/2/1 Zvony

                                   1/7/2/2 Vybavení kostelů a kaplí včetně oprav vybavení

                                   1/7/2/3 Notový materiál

                                   1/7/2/4 Památková ochrana a péče

                                   1/7/2/5 Pojistné smlouvy

                        1/7/3 Hřbitovy          

            1/8 Hmotné zajištění beneficia a kostelů

                        1/8/1 Evidence majetku

                                   1/8/1/1 Inventáře majetku

                                   1/8/1/2 Drobné evidenční soupisy, podklady

                        1/8/2 Pozemky

                                   1/8/2/1 Evidence zemědělských a lesních pozemků

                                   1/8/2/2 Nabývání a zcizování majetku, pozemkové reformy

                        1/8/3 Hospodaření na zemědělské a lesní půdě beneficia a kostela

                                   1/8/3/1 Pacht

                                   1/8/3/2 Farní zahrada

            1/9 Finanční zabezpečení beneficia a záduší

                        1/9/1 Příjmy beneficia a záduší

                                   1/9/1/1 Půjčování zádušních peněz, příjmy z kapitálů a rent

                                   1/9/1/2 Štola a intence

                        1/9/2 Daně, dávky, poplatky

                                   1/9/2/1 Platba daní 

                        1/9/3 Zádušní a kostelní účty

                                   1/9/3/1 Účetní knihy záduší

                                   1/9/3/2 Účetní přílohy

                        1/9/4 Mešní a modlitební nadace

                                   1/9/4/1 Nadační knihy

                                   1/9/4/2 Seznamy a korespondence

                                   1/9/4/3 Jednotlivé nadace

2 Duchovní péče

            2/1 Bohoslužby, slavnosti, zázraky

                        2/1/1 Organizace bohoslužeb

                                   2/1/1/1 Knihy ohlášek bohoslužeb

                                   2/1/1/2 Přehledy vykonaných funkcí

                                   2/1/1/3 Binace a trinace

                                   2/1/1/4 Kázání

                                   2/1/1/5 Liturgické knihy

                        2/1/2 Církevní slavnosti, procesí a pobožnosti

            2/2 Pastorační péče

                        2/2/1 Lidové misie

            2/3 Matriční záležitosti

                        2/3/1 Vedení matrik

                        2/3/2 Matriky pokřtěných

                                   2/3/2/1 Opisy matrik pokřtěných

                                   2/3/2/2 Doklady k matrice pokřtěných

                        2/3/3 Matriky oddaných

                                   2/3/3/1 Opisy matrik oddaných

                                   2/3/3/2 Ohlášky snoubenců

                                   2/3/3/3 Sňatky, zneplatnění a rozvody

                        2/3/4 Matriky zemřelých

                                   2/3/4/1 Opisy matrik zemřelých

                                   2/3/4/2 Doklady k matrice zemřelých

                        2/4 Záležitosti nekatolíků

                                   2/4/1 Změny vyznání

                                               2/4/1/1 Knihy změn vyznání

                                               2/4/1/2 Výstupy z církve

                                               2/4/1/3 Konverze a návraty do církve

3 Školství

            3/1 Výuka

                        3/1/1 Vyučování náboženství školních žáků

                                   3/1/1/1 Přehledy výuky náboženství

            4 Varia

5 Tisky                      

 

Pravidla zpracování jednotky popisu: Fond byl zpracován na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií 2015.

            Budoucí přírůstky: Přírůstky se předpokládají.

 

            Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

 

Moravský zemský archiv v Brně: Sbírka matrik, Sbírka opisů matrik

Státní okresní archiv Třebíč: Sbírka dokladů k matrikám okresu Třebíč 1700-1959

Státní okresní archiv Třebíč: Archiv obce Jakubov u Mor. Budějovic 1731-1945

Státní okresní archiv Třebíč: Místní národní výbor Jakubov u Moravských Budějovic 1945-1990

Státní okresní archiv Třebíč: Kostelní konkurenční výbor Jakubov u Moravských Budějovic 1935-1948

Diecézní archiv Biskupství brněnského: Biskupská konzistoř Brno 1555-2013

Diecézní archiv Biskupství brněnského: Biskupský ordinariát Brno 1724-2016

 

Fyzický stav archivního souboru:

 

Archivní materiál tohoto fondu je mírně poškozený. Některé knihy mají poškozenou vazbu a spisový materiál byl poškozen prachem. Archivní materiál přivezený z fary v Jakubově u Moravských Budějovic byl ošetřen radiační sterilizací dokumentů v Biosteru ve Veverské Bítýšce.

 

 1. Tematický popis archivního souboru:

 

Z hlediska badatelského využití je velmi zajímavý spis o založení samostatné duchovní správy v Jakubově a matriční doklady.

 

 1. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky

 

Zpracovatel jednotky popisu: Mgr. Jitka Fričová

            Datum popisu: 2020

            Prameny a literatura: viz Zdroje informací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ref. ozn.

Název archivního souboru

Datace vzniku

EJ (počet a druh)

Jazyk

Poř. č.

CZ536000010

Farní úřad Jakubov U Moravských Budějovic

1783-1995

 

čeština,

němčina latina

1

 

Ref. ozn.

Obsah

Datace vzniku

EJ (počet a druh)

Ukl. č.

Poř. č.

 

 

 

 

 

 

1

SPRÁVA FARNOSTI

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1/1

Normálie

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1/1/1

Státní nařízení

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1/1/1//1

Oběžník Státního úřadu pro věci církevní

1953

1 kar

1/1

5

1/1/1//2

Oběžník Krajského národního výboru církevní oddělení Jihlava

1951

 

1/2

6

1/1/1//3

Oběžníky Okresního národního výboru církevní oddělení Moravské Budějovice

1951

 

1/3

7

 

 

 

 

 

 

 

1/1/2

Církevní nařízení

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

1/1/2//1

Pamětní spis československých katolických biskupů vládě československé republiky

1945

 

1/4

9

1/1/2//2

Oběžníky československého katolického episkopátu

1949

 

1/5

10

1/1/2//3

Oběžníky Biskupské konzistoře v Brně

1951-1958

 

1/6

11

1/1/2//4

Přílohy k Acta curiae episcopalis - Rekolekce a liturgicko-pastorální materiály

1980-1984

 

1/7

12

 

 

 

 

 

 

1/2

Patronát

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

1/2/1

Patronátní záležitosti

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

1/2/1//1

Výkup patronátních břemen filiálního kostela v Jakubově

1931

 

1/8

15

 

 

 

 

 

 

1/3

Farnost

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

1/3/1

Zřízení, povýšení, rozdělení a zánik farnosti, hranice farnosti

 

 

 

17

1/3/1//1

Záměr přifaření Jakubova k Litohoři

1888

1 kar

2/1

18

1/3/1//2

Založení samostatné duchovní správy v Jakubově

1883-1936

 

2/2

19

1/3/1//3

Předávky fary

1953,

1960,1962

 

2/3

20

 

 

 

 

 

 

1/3/2

Práva farního beneficia a kostelů

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

1/3/2//1

Opis povolení k uchovávání Nejsvětější svátosti v kostele v Jakubově

1898

 

2/4

22

 

 

 

 

 

 

1/3/3

Generální a kanonické vizitace

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

1/3/3//1

Zprávy o kanonické vizitaci

1977, 1981,1989

 

2/5

24

 

 

 

 

 

 

1/3/4

Záležitosti křížů a soch

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

1/3/4//1

Seznam křížů a soch v katastru obce Jakubov

1977

 

2/6

26

1/3/4//2

Kříže v Jakubově – svěcení, revers, zřízení služebnosti  

1783-1939           

 

2/7

27

 

 

 

 

 

 

1/4

Organizace vedení úřední agendy

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

1/4/1

Registraturní pomůcky

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

1/4/1//1

Podací deník

1985-1992

1 ppr

3

30

 

 

 

 

 

 

1/4/2

Farní archiv a registratura

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

1/4/2//1

Seznam matričních knih

1950

kar

2/8

32

1/4/2//2

Seznam archiválií farního úřadu v Jakubově

1956

 

2/9

33

 

 

 

 

 

 

1/5

Memorabilia

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

1/5/1

Dokumentace k historii farnosti

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

1/5/1//1

Historie obce a farnosti Jakubov, duchovní správa, kostel

1958/1994

 

2/10

36

 

 

 

 

 

 

1/6

Personálie

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

1/6/1

Faráři

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

1/6/1//1

Novoměstský Benedikt, farář v Jakubově v letech 1936 - 1953

1928-1948

 

2/11

39

1/6/1//2

Pytela Vladimír, administrátor v Jakubově v letech 1954-1960

1954-1955

 

2/12

40

1/6/1//3

Parolek František, administrátor v Jakubově v letech 1962 - 1992

1940-1991

 

2/13

41

1/6/2

Bohoslovci

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

1/6/2//1

Veith Pavel, doporučení ke studiu bohosloví

1986

 

2/14

43

 

 

 

 

 

 

1/6/3

Kostelní zaměstnanci

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

1/6/3//1

Slib kostelního hospodáře

1962/1991

 

2/15

45

1/6/3//2

Ministranti

1961

 

2/16

46

 

 

 

 

 

 

1/7

Stavby v majetku beneficia a záduší

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

1/7/1

Kostel

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

1/7/1//1

Dobrovolná sbírka pro kostel v Jakubově

1850

 

2/17

49

1/7/1//2

Opravy kostela v Jakubově

1876

 

2/18

50

1/7/1//3

Oprava střechy kostela

1908,1961

 

2/19

51

1/7/1//4

Plán potřeby stavební údržby podle druhů prací

1950

 

2/20

52

1/7/1//5

Elektroinstalace v kostele

1954, 1985-1987

 

2/21

53

1/7/1//6

Žádosti o zařazení do plánu oprav

1965-1989

 

2/22

54

1/7/1//7

Oprava interiéru kostela

1972

 

2/23

55

1/7/1//8

Oprava fasády kostela

1977-1979

 

2/24

56

1/7/1//9

Oprava věže

1988

 

2/25

57

 

 

 

 

 

 

01/7/2

Vybavení a ochrana sakrálních budov

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

1/7/2/1

Zvony

 

 

 

 59

 

 

 

 

 

 

1/7/2/1//1

Zvony pro kostel v Jakubově

1880,

1930-1931,   1942

 

2/26

60

 

 

 

 

 

 

1/7/2/2

Vybavení kostelů a kaplí včetně oprav vybavení

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

1/7/2/2//1

Žádost o darování parament

1938

 

2/27

62

1/7/2/2//2

Varhany – oprava, odkup varhan z Hlohovce

1961-1981

 

2/28

63

 

 

 

 

 

 

1/7/2/3

Notový materiál

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

1/7/2/3//1

Mühlberger, Franz: Orgelbuch zu Lobet den Herrn: katholisches            Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Brünn

1905

1rkp

4

65

1/7/2/3//2

Zpěv prefací

1967/1989

kar

2/29

66

 

 

 

 

 

 

1/7/2/4

Památková ochrana a péče

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

1/7/2/4//1

Movité kulturní památky v kostele v Jakubově

1974, 1978

 

2/30

68

1/7/2/4//2

Požadavky Státního památkového úřadu při opravách kostela v Jakubově

1931

 

2/31

69

1/7/2/4//3

Korespondence s restaurátorskou komisí Ministerstva kultury Československé socialistické republiky

1985

 

2/32

70

 

 

 

 

 

 

1/7/2/5

Pojistné smlouvy

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

1/7/2/5//1

Ocenění movitostí zničených při požáru v Jakubově

1981

 

2/33

72

1/7/2/5//2

Škoda způsobená vichřicí

1984

 

2/34

73

 

 

 

 

 

 

1/7/3

Hřbitov

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

1/7/3//1

Oprava hřbitovní zdi

1981

 

2/35

75

 

 

 

 

 

 

1/8

Hmotné zajištění beneficia a majetku

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

1/8/1

Evidence majetku

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

1/8/1/1

Inventáře majetku

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

1/8/1/1//1

Inventář kostela v Jakubově

1913

1 ukn

2/36

79

1/8/1/1//2

Inventář kostela a fary v Jakubově

1936

1 ukn

2/37

80

1/8/1/1//3

Podklady k inventáři kostela a fary v Jakubově

1936

kar

2/38

81

1/8/1/1//4

Inventář kostela a fary v Jakubově

1952

1 ukn

2/39

82

1/8/1/1//5

Inventář kostela a fary v Jakubově

1972

1 ukn

2/40

83

1/8/1/1//6

Změny v inventáři

1981-1985

kar

2/41

84

 

 

 

 

 

 

1/8/1/2

Drobné evidenční soupisy, podklady

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

1/8/1/2//1

Přehled o majetku fary v Jakubově

1953, 1970

 

2/42

 

86

1/8/1/2//2

Evidence majetku, prověrka požární ochrany a bezpečnosti práce

1982/1992

 

2/43

87

 

 

 

 

 

 

1/8/2

Pozemky

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

1/8/2/1

Evidence zemědělských a lesních pozemků

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

1/8/2/1//1

Opisy pozemnostních archů kostel v Jakubově

1901, 1925

 

2/44

90

1/8/2/1//2

Opis pozemnostního archu fara 

1936

 

2/45

91

1/8/2/1//3

Výpis z evidence nemovitostí kostel

1983

 

2/46

92

1/8/2/1//4

Výpis z evidence nemovitostí fara

1983

 

2/47

93

1/8/2/1//5

Výpisy z pozemkových knih

1992

 

2/48

94

1/8/2/1//6

Farní budova - výměra zastavěné a nezastavěné plochy, půdorys

1993

 

2/49

95

1/8/2/1//7

Revize nemovitostí u farního úřadu v Jakubově, kopie katastrálních map Jakubov

1993

 

2/50

96

 

 

 

 

 

 

1/8/2/2

Nabývání a zcizování majetku, pozemkové reformy

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

1/8/2/2//1

Výkup pozemků na základě zákona o nové pozemkové reformě

1949, 1964

 

2/51

98

1/8/2/2//2

Garáž – předání do vlastnictví církve

1989

 

2/52

99

1/8/2/2//3

Směna pozemku

1992

 

2/53

100

 

 

 

 

 

 

1/8/3

Hospodaření na zemědělské a lesní půdě beneficia a kostela

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

1/8/3/1

Pacht

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

1/8/3/1//1

Pronájem farních pozemků v Jakubově

1902-1948

 

2/54

103

1/8/3/1//2

Užívání církevních pozemků

1964-1990

 

2/55

104

 

 

 

 

 

 

1/8/3/2

Farní zahrada

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

1/8/3/2//1

Zřízení farní zahrady

1965

 

2/56

106

1/8/3/2//2

Dohoda o čerpání vody z farní studny

1972

 

2/57

107

1/8/3/2//3

Žádost o odstranění stromů u fary

1976

 

2/58

108

 

 

 

 

 

 

1/9

Finanční zajištění beneficia a záduší

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

1/9/1

Příjmy beneficia a záduší

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

1/9/1/1

Půjčování zádušních peněz, příjmy z kapitálů a rent

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

1/9/1/1//1

Obroční renta

1936,

1945-1946

1 kar

5/1

112

1/9/1/1//2

Vkladní knížka

1957-1963

 

5/2

113

1/9/1/1//3

Dluhy a pohledávky

1985

 

5/3

114

 

 

 

 

 

 

1/9/1/2

Štola a intence

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

1/9/1/2//1

Štolní rejstřík

1937-1991

1 ukn

6

116

 

 

 

 

 

 

1/9/2

Dávky, daně, poplatky

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

1/9/2/1

Platba daní

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

1/9/2/1//1

Žádost o osvobození od majetkových dávek pro majetek farního obročí

1951

kar

5/4

119

1/9/3

Zádušní a kostelní účty

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

1/9/3/1

Účetní knihy záduší

 

 

 

121

 

 

 

 

 

 

1/9/3/1//1

Účty kostela jakubovského

1922-1935

1 ukn

7

122

1/9/3/1//2

Pokladní deník

1950-1951

1 ukn

8

123

1/9/3/1//3

Pokladní deník

1952-1953

1 ukn

9

124

1/9/3/1//4

Deník příjmů a vydání

1954-1955

1 ukn

10

125

1/9//2/1//5

Deník příjmů a vydání

1955-1958

1 ukn

11

126

1/9/3/1//6

Deník příjmů a vydání

1958-1961

1 ukn

12

127

1/9/3/1//7

Deník příjmů a vydání

1961-1964

1 ukn

13

128

1/9/3/1//8

Deník příjmů a vydání

1965-1967

1 ukn

14

129

1/9/3/1//9

Deník příjmů a vydání

1968-1970

1 ukn

15

130

1/9/3/1//10

Deník příjmů a vydání

1971-1974

1 ukn

16

131

1/9/3/1//11

Deník příjmů a vydání

1974-1977

1 ukn

17

132

1/9/3/1//12

Deník příjmů a vydání

1977-1979

1 ukn

18

133

1/9/3/1//13

Deník příjmů a vydání

1979-1982

1 ukn

19

134

1/9/3/1//14

Pokladní deník

1982-1985

1 ukn

20

135

1/9/3/1//15

Pokladní deník

1985-1988

1 ukn

21

136

1/9/3/1//16

Pokladní deník

1988-1991

1 ukn

22

137

1/9/3/1//17

Pokladní deník

1991-1992

1 ukn

23

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9/3/2

Účetní přílohy

 

 

 

139

 

 

 

 

 

 

1/9/3/2//1

Přílohy ke kostelním účtům

1934

kar

5/5

140

1/9/3/2//2

Přílohy ke kostelním účtům

1935

 

5/6

141

1/9/3/2//3

Přílohy ke kostelním účtům

1936

 

5/7

142

1/9/3/2//4

Přílohy ke kostelním účtům

1937

 

5/8

143

1/9/3/2//5

Přílohy ke kostelním účtům

1938

 

5/9

141

1/9/3/2//6

Přílohy ke kostelním účtům

1939

 

5/10

144

1/9/3/2//7

Přílohy ke kostelním účtům

1940

 

5/11

145

1/9/3/2//8

Přílohy ke kostelním účtům

1941

 

5/12

146

1/9/3/2//9

Přílohy ke kostelním účtům

1942

 

5/13

147

1/9/3/2//10

Přílohy ke kostelním účtům

1943

 

5/14

148

1/9/3/2//11

Přílohy ke kostelním účtům

1944

 

5/15

149

1/9/3/2//12

Přílohy ke kostelním účtům

1945

 

5/16

150

1/9/3/2//13

Přílohy ke kostelním účtům

1946

 

5/17

151

1/9/3/2//14

Přílohy ke kostelním účtům

1947

 

5/18

152

1/9/3/2//15

Přílohy ke kostelním účtům

1948

 

5/19

153

1/9/3/2//16

Přílohy ke kostelním účtům

1949

 

5/20

154

1/9/3/2//17

Skontrace pokladny

1946

 

5/21

155

1/9/3/2//18

Rozpočty

1952-1990

 

5/22

156

1/9/3/2//19

Plán výdajů (Jakubov, Litohoř, Martínkov)

1963

 

5/23

157

1/9/3/2//20

Účetní výkazy – roční

1953-1992

 

5/24

158

1/9/3/2//21

Účetní závěrky

1951-1953

 

5/25

159

1/9/3/2//22

Částkové účty

1993

 

5/26

160

1/9/3/2//23

Výkazy o hospodaření farního úřadu

1994-1995

 

5/27

161

1/9/3/2//24

Revize účtů

1954-1961

 

5/28

162

 

 

 

 

 

 

1/9/4

Mešní a modlitební nadace

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

1/9/4/1

Knihy nadací

 

 

 

164

 

 

 

 

 

 

1/9/4/1//1

Celoroční prosby fundační i nefundované

1937-1939

Pořádek služeb Božích 1933-1939

Ohlášky snoubenců 1935-1939

1933-1939

1 ukn

24

 

165

1/9/4/1//2

Nadační povinnosti

1942-1953

1 ukn

25

166

 

 

 

 

 

 

1/9/4/2

Seznamy a korespondence

 

 

 

167

 

 

 

 

 

 

1/9/4/2//1

Žádost o osvobození od majetkových dávek pro jmění nadační

1951

 

5/29

168

 

 

 

 

 

 

1/9/4/3

Jednotlivé nadace

 

 

 

169

 

 

 

 

 

 

1/9/4/3//1

Mešní nadace Kateřiny Kabelkové

1897-1944

kar

5/30

170

1/9/4/3//2

Mešní nadace Františky Kabelkové

1920

 

5/31

171

1/9/4/3//3

Nadace Františky Kabelkové na udržování křížů

1928

 

5/32

172

 

 

 

 

 

 

2

DUCHOVNÍ PÉČE

 

 

 

173

 

 

 

 

 

 

2/1

Bohoslužby, slavnosti, zázraky

 

 

 

174

 

 

 

 

 

 

2/1/1

Organizace bohoslužeb

 

 

 

175

 

 

 

 

 

 

2/1/1/1

Knihy ohlášek bohoslužeb

 

 

 

176

 

 

 

 

 

 

2/1/1/1//1

Pořádek služeb Božích

Ohlášky snoubenců

1929-1933

 

1 ukn

26

177

2/1/1/1//2

Pořádek služeb Božích 1933-1939

Ohlášky snoubenců 1935-1939

Celoroční prosby fundační i nefundované

1937-1939

1933-1939

ukn

24

 

178

2/1/1/1//3

Pořádek služeb Božích

1940-1953

1 ukn

27

179

2/1/1/1//4

Pořádek služeb Božích

1959-1969

1 ukn

28

180

2/1/1/1//5

Pořád služeb Božích

1969-1982

1 ukn

29

181

 

 

 

 

 

 

2/1/1/2

Přehledy vykonaných funkcí

 

 

 

182

 

 

 

 

 

 

2/1/1/2//1

Přehled o úkonech duchovní správy, příjmy a výdaje

Jakubov, Litohoř, Lukov

1973, 1986

1 kar

30/1

183

2/1/1/2//2

Hlášení o úkonech duchovní správy za rok 1994

1995

 

30/2

184

 

 

 

 

 

 

2/1/1/3

Binace a trinace

 

 

 

185

 

 

 

 

 

 

2/1/1/3//1

Žádost o binační a trinační fakultu

1981

 

30/3

186

 

 

 

 

 

 

2/1/1/4

Kázání

 

 

 

187

 

 

 

 

 

 

2/1/1/4//1

Kázání

1935-1982

1 ukn

31

188

2/1/1/4//2

Conciones Jakubov

1982-1991

1 ukn

32

189

2/1/1/4//3

Homiletický sborník, Olomouc

1970

1 kar

30/4

190

2/1/1/4//4

Homiletické směrnice, Olomouc

Cyklus A

1974-1975

1977-1978

1980-1981

1983-1984

Cyklus A

1986-1987

1989-1990

1992-1993

Cyklus B

1972-1973

Cyklus B

1975-1976

1978-1979

1981-1982

1984-1985

Cyklus B

1987-1988

1990-1991

Cyklus C

1973-1974

1976-1977

Cyklus C

1979-1980

1982-1983

1985-1986
1988-1989

Cyklus C

1991-1992

Přílohy k Homiletickým směrnicím

Exegeze čtení a evangelií nedělního cyklu C

Májová čtení

 

Šestiletý cyklus tematických homilií

Exegeze čtení a evangelií nedělního cyklu B

Exegeze čtení a evangelií nedělního cyklu A

Metodějův jubilejní rok

 

Přílohy k Homiletickým směrnicím

Krátké promluvy pro všední dny v době adventní, postní a velikonoční

Feriální promluvy

Promluvy o svatých

Novéna ke cti blahoslavené Zdislavy

Přílohy k homiletickým směrnicím

Příprava ke svátosti biřmování

1972-1993

1974-1984

 

 

 

 

1972-1993

 

 

 

 

 

1975-1985

 

 

 

 

1973-1991

 

 

 

 

 

1979-1989

 

 

 

 

 

 

 

1973

1976-1978

1989-1990

1979/1980

1982

1982-1983

1984-1985

 

 

1983-1989

 

1985

1986

1985/1989

1987-1989

1985/1989

 

1 kar

 

 

 

 

1 kar

 

 

 

 

 

1 kar

 

 

 

 

1 kar

 

 

 

 

 

1 kar

 

 

 

 

1 kar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kar

 

33

33/1

33/2

33/3

33/4

34

34/1

34/2

34/3

 

34/4

35

35/1

35/2

35/3

35/4

36

36/1

36/2

 

36/3

36/4

37

37/1

37/2

37/3

37/4

38

38/1

 

38/2

38/3

 

38/4

38/5

38/6

38/7

 

 

39/1

 

39/2

39/3

39/4

39/5

39/6

191

 

 

 

 

 

 

2/1/1/5

Liturgické knihy

 

 

 

192

 

 

 

 

 

 

2/1/1/5//1

Missae defunctorum cum ordine et canone ad ritum ecclesiae romanae ex Missali romano, tisk

1859

1 tip

40

193

 

 

 

 

 

 

2/1/2

Církevní slavnosti, procesí a pobožnosti

 

 

 

194

 

 

 

 

 

 

2/1/2//1

Omezení nedělních bohoslužeb z důvodu opoždění žňových prací

1960

kar

39/7

195

2/1/2//2

Povolení ke konání průvodů

1950, 1955

 

39/8

196

2/1/2//3

Pobožnost obnovy svatého křtu

1940

 

39/9

197

2/1/2//4

Mariánská pobožnost

1955

 

39/10

198

2/1/2//5

Modlitby za papeže Pavla VI.

1963/1978

 

39/11

199

2/1/2//6

Oslava 60 let kněžství kapitulního vikáře Msgre Dr. Josefa Kratochvíla

1960

 

39/12

200

2/1/2//7

Primice Jiřího Veitha

1982-1983

 

39/13

201

2/1/2//8

Primice Zdenka Veitha

1984

 

39/14

202

 

 

 

 

 

 

2/2

Pastorační péče

 

 

 

203

 

 

 

 

 

 

2/2/1

Lidové misie

 

 

 

204

 

 

 

 

 

 

2/2/1//1

Lidové misie

1938-1939

 

39/15

205

 

 

 

 

 

 

2/2/2

Záležitosti odpustků a dispenzací

 

 

 

206

 

 

 

 

 

 

2/2/2//1

Pokyny brněnského biskupa Karla Skoupého k získání odpustků Milostivého léta v brněnské diecézi

1950

 

39/16

207

 

 

 

 

 

 

2/3

Matriční záležitosti

 

 

 

208

 

 

 

 

 

 

2/3/1

Vedení matrik

 

 

 

209

 

 

 

 

 

 

2/3/1//1

Pokyny brněnského biskupa Karla Skoupého k zákonům o právu rodinném a o matrikách

1950

1 kar

41/1

210

2/3/2

Matriky pokřtěných

 

 

 

211

2/3/2/1

Opisy matrik pokřtěných

 

 

 

212

2/3/2/1//1

Opis Knihy narozených

1857-1869

1 ukn

42

213

2/3/2/1//2

Opis Knihy narozených

1870-1874

1 ukn

43

214

2/3/2/1//3

Opis Knihy narozených

1874-1879

1 ukn

44

215

2/3/2/1//4

Opis Knihy narozených

1879-1890

1 ukn

45

216

2/3/2/1//5

Opis Knihy narozených a pokřtěných pro Jakubov                               

1909-1934

1 ukn

46

217

 

 

 

 

 

 

2/3/2/2

Doklady k matrice pokřtěných

 

 

 

218

 

 

 

 

 

 

2/3/2/2//1

Výpisy z knihy narozených

1951-1955

kar

41/2

219

 

 

 

 

 

 

2/3/3

Matriky oddaných

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

2/3/3/1

Opisy matriky oddaných

 

 

 

221

 

 

 

 

 

 

2/3/3/1//1

Opis Knihy oddaných

1930-1931

1 ukn

47

222

 

 

 

 

 

 

2/3/3/2

Ohlášky snoubenců

 

 

 

223

 

 

 

 

 

 

2/3/3/2//1

Ohlášky snoubenců

Pořádek služeb Božích

1929-1933

ukn

26

224

2/3/3/2//2

Ohlášky snoubenců 1935-1939

Pořádek služeb Božích 1933-1939

Celoroční prosby fundační i nefundované

1937-1939

1935-1939

ukn

24

 

225

2/3/3/2//3

Ohlášky snoubenců

1940-1951

1 ukn

48

226

 

 

 

 

 

 

2/3/3/3

Sňatky, zneplatnění, rozvody

 

 

 

227

 

 

 

 

 

 

2/3/3/3//1

Snubní zápisy

1950-1951, 1956-1979, 1981-1992

kar

41/3

228

2/3/3/3//2

Kniha oznamování církevních sňatků

1950-1974

1 ukn

49

229

2/3/3/3//3

Oznámení o uzavření sňatku

1947,

1952-1979, 1983-1992

kar

41/4

230

2/3/3/3//4

Potvrzení o sňatku

1954-1990

 

41/5

231

2/3/3/3//5

Oddací listy

1960

 

41/6

232

2/3/3/3//6

Rozloučení církevního sňatku

1962

 

41/7

233

 

 

 

 

 

 

2/3/4

Matriky zemřelých

 

 

 

234

 

 

 

 

 

 

2/3/4/1

Opisy matrik zemřelých

 

 

 

235

 

 

 

 

 

 

2/3/4/1//1

Opis Knihy zemřelých

1950-1993

1 ukn

50

236

2/3/4/2

Doklady k matrice zemřelých

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

2/3/4/2//1

Žádost o církevní pohřeb

1967

kar

41/8

238

2/3/4/2//2

Listy o prohlídce mrtvého

1989-1993

kar

41/9

239

 

 

 

 

 

 

2/4

Záležitosti nekatolíků

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

2/4/1

Změny vyznání

 

 

 

241

 

 

 

 

 

 

2/4/1/1

Knihy změn vyznání

 

 

 

242

 

 

 

 

 

 

2/4/1/1//1

Kniha změn vyznání, konvertitů, manželství rozvedených, rozloučených a smíšených

1959

1 ukn

51

243

 

 

 

 

 

 

2/4/1/2

Výstupy z církve

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

2/4/1/2//1

Vystoupení z církve

1926

 

41/10

245

 

 

 

 

 

 

2/4/1/3

Konverze a návraty do církve

 

 

 

246

 

 

 

 

 

 

2/4/1/3//1

Přijetí do církve

1962

kar

41/11

247

 

 

 

 

 

 

3

ŠKOLSTVÍ

 

 

 

248

 

 

 

 

 

 

3/1

Výuka

 

 

 

249

 

 

 

 

 

 

3/1/1

Výuka náboženství, katecheze školních žáků

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

3/1/1/1

Přehledy výuky náboženství

 

 

 

251

 

 

 

 

 

 

3/1/1/1//1

Katalog dítek přihlášených do vyučování náboženství

1953-1957

 

41/12

252

3/1/1/1//2

Náboženství - docházka, účast na bohoslužbách, prospěch, probraná látka - Jakubov, Litohoř, Martínkov

1960-1961

 

41/13

253

3/1/1/1//3

Seznam žáků přihlášených do náboženství, probraná látka-Jakubov, Litohoř, Martínkov

1961-1962

 

41/14

254

3/1/1/1//4

Náboženství Jakubov – žáci, prospěch, probrané učivo

1970-1990

 

41/15

255

3/1/1/1//5

Náboženství Jakubov – žáci, probrané učivo

1990

 

41/16

256

3/1/1/1//6

Seznam dětí přihlášených do náboženství

Přihlášky do vyučování náboženství

1988-1990

 

41/17

257

3/1/1/1//7

Přípravy k výuce náboženství 2. a 3. třída

1990

 

41/18

258

3/1/1/1//8

Přípravy k výuce náboženství 4. a 5. třída

1990

 

41/19

259

 

 

 

 

 

 

4

VARIA

 

 

 

260

 

 

 

 

 

 

4//1

Vkladní knížka Kateřina Danielová Nimpšov

1911-1946

 

41/20

261

4//2

Primiční obrázek P. Josefa Dancingera z Moravských Budějovic

1950

 

41/21

262

4//3

Krajský výbor obránců míru v Jihlavě

1951

 

41/22

263

4//4

Svaz bojovníků za svobodu, jednota Moravské Budějovice

1951

 

41/23

264

4//5

Smuteční oznámení

1957-1958

 

41/24

265

 

 

 

 

 

 

5

TISKY

 

 

 

266

5//1

Pejška, J.: Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému, 1. sv. Ústavní právo církevní, Semily 1932.

1932

1 tip

52

267

5//2

Pejška, J.: Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému, 2. sv. Hierarchický řád církevní, Obořiště 1937.

1937

1 tip

53

268

5//3

Tenora, J.: Statek sv. Petra v Brně: vzájemné vztahy a hospodářské poměry vrchnosti i poddaných, I. sv. do roku 1757, Brno 1934.

1934

1 tip

54

269

5//4

Tenora, J.: Statek sv. Petra v Brně: vzájemné vztahy a hospodářské poměry vrchnosti i poddaných, II. sv. 1758-1848, Brno 1937.

1937

1 tip

55

270

5//5

Katalog kléru brněnské diecéze 1970, Brno 1970.

1970

1 tip

56

271

5//6

Katalog kléru brněnské diecéze 1975, Brno 1975.

1975

1 tip

57

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název archivní pomůcky: Farní úřad Jakubov u Moravských Budějovic

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1783-1995

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: 61

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 286

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 1,89 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 25. 6. 2021

Zpracovatel archivního souboru: Mgr. Jitka Fričová

Archivní pomůcku sestavil: Mgr. Jitka Fričová

Počet stran archivní pomůcky: 26

Archivní pomůcku schválil: PhDr. Marie Plevová, Ph.D.

[1] Nekuda, V. : Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno 1997, Jakubov s. 583-586.

[2] Lehner F. J.: Dějiny umění národa českého II., Praha 1905, s. 158.

[3] Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren. Brünner Diöcese III., Brünn 1860, s. 236 - 240.

[4] Hrudička, A.: Topografie diecese brněnské, farnost Domamil, Brno 1908, s. 274-276.

[5] Lehner F. J.: Dějiny umění národa českého II., Praha 1905, s. 303, 322.

[6] Nekuda, V. : Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno 1997, Jakubov s. 583-586.

[7] Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska II., Praha 1999, s. 19., Plaček, M.: Jakubov ve středověku. In Jakubov u Moravských Budějovic. Sborník vydaný u příležitosti Setkání rodáků a přátel obce 2001, Jakubov u Moravských Budějovic 2001, s. 3-12.

[8] Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren. Brünner Diöcese III., Brünn 1860, s. 236 - 240.

[9] Nekuda, V. : Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno 1997, Jakubov s. 583-586.

[10]Listina markraběte Přemysla z roku 1234 byla oproti starší literatuře označena jako dobové falzum.

[11] Jičínský, P.: Farní úřad Lukov u Moravských Budějovic 1724-1989 – úvod k inventáři fondu, Moravské Budějovice 2009.

[12] Hrudička, A.: Topografie diecese brněnské, farnost Lukov, Brno 1908, s. 283-284.

[13] Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska II., Praha 1999, s. 577-578.

[14] Nekuda, V.: Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno 1997, Jakubov s. 583-586.

[15] Hrudička, A.: Topografie diecese brněnské, farnost Moravské Budějovice, Brno 1908, s. 270-272.

[16] Hrudička, A.: Topografie diecese brněnské, farnost Lukov, Brno 1908, s. 283-284.

[17] Nekuda, V. : Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno 1997, Lukov s. 628.

[18] Jičínský, P.: Farní úřad Lukov. Inventář k fondu, Moravské Budějovice 2009, s. 4.

[19] Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska II., Praha 1999, s. 577-578.

[20] FÚ Lukov: inv. č. 1, s. 17-19, 23-24.

[21] Biskupská konzistoř Brno: inv. č. 5952, sg. J 55, k. 1600 – Písemnosti farnosti Jakubov.

[22] Farní úřad Lukov u Moravských Budějovic: inv. č. 1, pův. inv. č. 1, k. 1 Pamětní kniha (Protocollum domesticum) 1789–1934.

                                       

[23]Cyril Žídek, řeholní kanovník premonstrátského řádu, novicmistr a sekretář opata, vedl všechny písemnosti při zakládání farnosti Dlouhá Brtnice.

[24]Farní úřad Jakubov: Založení samostatné duchovní správy 1883-1936, ukl. č. 2/2.

[25] Podle sčítání lidu z roku 1900 měl Jakubov 526 obyvatel.

[26] Biskupská konzistoř Brno: inv. č. 5952, sg. J 55, k. 1600 – Písemnosti farnosti Jakubov.

[27] Matyáš Kabelka (1858-1919) - rodák z Jakubova u Moravských Budějovic, na kněze byl vysvěcen v roce 1882, v letech 1885-1904 působil ve vojenské duchovní správě v Hranicích. Odpočinek v letech 1904-1919 trávil v Jakubově.

[28] Antonín Cyril Stojan (1851-1923) byl na kněze vysvěcen v roce 1876. V letech 1888-1908 byl farářem v Dražovicích u Vyškova, v letech 1908-1917 byl proboštem kapituly v Kroměříži, od roku 1917-1921 sídelním kanovníkem v Olomouci a v letech 1921-1923 arcibiskupem olomouckým. V letech 1897-1918 zastával úřad poslance Říšské rady a v letech 1900-1906, 1907-1918 také úřad poslance Moravského zemského sněmu. V letech 1918-1919 byl poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky československé a v letech 1920-1923 senátorem Národního shromáždění Republiky československé.

[29] Farní úřad Jakubov: pořad. č. 19, ukl. č. 2/2 Založení samostatné duchovní správy 1883-1936.

[30] Biskupská konzistoř Brno: inv. č. 5952, sg. J 55, k. 1600 – Písemnosti farnosti Jakubov.

[31] Biskupská konzistoř Brno: inv. č. 5952, sg. J 55, k. 1600 – Písemnosti farnosti Jakubov.

[32] Tuto vilu si v roce 1904 zakoupil Mons. Matyáš Kabelka, rodák z Jakubova, aby zde strávil léta svého odpočinku. V roce 1919 zemřel a vilu odkázal svému bratrovi Pavlovi Kabelkovi s přáním, aby byla za sníženou cenu prodána obci a byla využita jako fara při zřízení samostatné duchovní správy v Jakubově.

[33] Farní úřad Jakubov: pořad. č. 19, ukl. č. 2/2 Založení samostatné duchovní správy 1883-1936.

[34] Farní úřad Jakubov: pořad. č. 19, ukl. č. 2/2 Založení samostatné duchovní správy 1883-1936.

[35] Viz dohoda z roku 1928 mezi Farním úřadem v Lukově, Farním úřadem v Litohoři, zástupci obce Jakubov. Se souhlasem Biskupské konzistoře v Brně se tito zástupci dohodli, že P. Benedikt Novoměstský, farář v Litohoři, převezme od 1. 1.1929 všechny kostelní funkce a celou pastoraci obce Jakubov od P. Eduarda Sommera, faráře v Lukově.

[36] Farní úřad Jakubov: pořad. č. 19, ukl. č. 2/2 Založení samostatné duchovní správy 1883-1936.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...