Advent jako setkání

Advent obyčejně – jestliže pomineme veškerý předvánoční shon – chápeme jako duchovní přípravu na Vánoce. Modlitba, roráty, rozjímání nad texty Písma svatého, pečlivé zpytování svědomí a svátost smíření nás mají naladit na dobré prožití vánočních svátků. A pokud se nám podaří všechno dobře zvládnout, můžeme být (se sebou) „spokojeni“. Ba dokonce – snad to není troufalost – může být s námi „spokojen“ i Pán Bůh. Vždyť jsme „udělali všechno, co jsme udělat měli“. A pokojné svátky Božího narození mohou začít.

Možná v těchto slovech cítíte kapku ironie. Kdy naposledy se někomu podařilo takto připravit na Vánoce? Ale já se těmto snahám nesměji. Tak by to ve skutečnosti mělo být. A kéž by to tak v mnoha rodinách i ve farnostech opravdu bylo. Myslím si však, že Bůh od nás očekává něco víc, respektive – něco trochu jiného.

Na webové stránce vira.cz můžeme číst tato slova: V poslední knize Nového zákona říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“… Přijmout výzvu adventu tedy znamená vycházet Bohu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách...

Nejen vyčištěný dům, připravená hostina, případně zabalené dárky, charakterizují Vánoce. Tento křesťanský svátek je především slavností SETKÁNÍ ČLOVĚKA S BOHEM. Vždyť Bůh vzal na sebe lidskou podobu právě proto, aby mohl přebývat s lidmi. Ale může vejít pouze k tomu člověku, který mu otevře své srdce. Přeji nám všem pokojné Vánoce. A radost všude tam, kde lidé ochotně a s láskou přijmou Boha, Ježíše Krista. Podobně, jak o tom vypráví následující báseň ze zmíněné stránky.

Ladislav Kozubík

 

Jak jen toužím,

abys prožil advent.

Jak jen toužím u tebe bydlet,

žít důvěrně s tebou

a sdílet všechna tvá břemena.

 

Vždyť ti jdu vstříc

ve všech tvých přáních.

A přece jsem ti ještě nikdy

nesměl žádné splnit.

Já, tvůj Bůh.

 

Jak jen toužím, abys prožil advent.

Jak jen toužím znovu se zrodit

ve tvém městě, tvé ulici,

ve tvém domě a ve tvém srdci.

 

Vždyť ti jdu vstříc

od věčnosti k věčnosti.

Ale hledám jen tebe.

Já, tvůj Bůh.