Úvodní stránka » Služby » Farní rady

Farní rady a jejich stanovy

Babice - Šebkovice
       Pastorační rada    Předseda   Lubomír Řihák
        Zvolení členové   Pavel Špaček
        (farností)    Jana Venhodová
           
        Jmenovaní členové   Pavel Špaček
        (farářem)   
             
    Ekonomická rada farnosti   Předseda   Lubomír Řihák
        Členové   Věra Machovcová
            Jiří Loucký st.
            Rostislav Čech

Čáslavice
       Pastorační rada    Předseda   Lubomír Řihák
          Zvolení členové Jana Kravarová
        (farností)   
           
        Jmenovaní členové   Jitka Binková
        (farářem)   
           
    Ekonomická rada farnosti   Předseda   Lubomír Řihák
        Členové   Martin Trojan
            František Pejchal
            Karel Trojan

Martínkov
       Pastorační rada    Předseda   Lubomír Řihák
        Zvolení členové   Dominik Mareš
        (farností)   
           
        Jmenovaní členové   Jiří Lojda
        (farářem)   
             
    Ekonomická rada farnosti   Předseda   R.D. Mgr. Lubomír Řihák
        Členové   ing. Eliška Marešová
            Ing. Jiří Dufek
            Mgr. Zdeněk Řepa

PARTIKULÁRNÍ ZÁKON 2.8

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

 

Preambule

Kanonické normy ponechávají na diecézním biskupovi rozhodnutí o zřízení pastoračních rad ve farnostech. Po projednání v Kněžské radě brněnské diecéze vydávám v souladu s kán. 536 CIC a instrukcí Kongregace pro kněze Pastorační konverze farního spole- čenství ve službách evangelizačního poslání církve1 stanovy pro pastorační rady závazné pro všechny farnosti brněnské diecéze.

Čl. 1.

Základní ustanovení

 • 1 Pastorační rada farnosti (dále jen PRF) je poradním orgánem faráře nebo moderá- tora2, případně administrátora3 (dále jen faráře).
 • 2 Každý farář je povinen zřídit PRF jako svůj poradní orgán. Pokud farář spravuje více farností, může mít jednu společnou pro všechny jím spravované farnosti4.
 • 3 PRF má „napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti“5 tím, že vytváří prostor pro společné pastorační rozlišování. To spočívá v tom, že PRF pod vedením faráře v jed- notě s biskupem zkoumá to, co se vztahuje k pastoračnímu působení ve farnosti, a navrhuje z toho vyplývající praktické kroky.
 • 4 Svou činností PRF přispívá k tomu, aby farníci, na základě křtu a biřmování, sdíleli spoluzodpovědnost za dobrou správu farního společenství, a také rozvíjí spolupráci s Charitou.
 • 5 Členové PRF, aby mohli plnit své úkoly, ať se snaží spolu se svými pastýři o svou du- chovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

Čl. 2.

Poslání a úkoly

 • 1 K hlavním úkolům PRF patří:
 1. navrhuje, radí a zajišťuje vše, co vede k naplnění poslání farnosti v oblasti svě- dectví (misie, evangelizace), liturgie, vyučování (katecheze) a služby (diakonie);
 2. udržuje kontakty s církevními společenstvími a hnutími ve farnosti, a také s obec- ními samosprávami a společenskými organizacemi;
 3. pomáhá poznávat zájmy a potřeby farníků;
 4. hledá, jak by farnost mohla vypadat v budoucnosti, a snaží se podle toho stano- vit pastorační
 • 2 Podrobné stanovení úkolů a činnosti PRF se provádí průběžně na jejich zasedáních.

1 Instrukce vydaná Kongregací pro kněze 20. 6. 2020.

2 Moderátorem je kněz, který buď: a) je vedoucím farářem a statutárním zástupcem ve farnostech svěřených více kněžím do společné duchovní správy „in solidum“ podle kán. 517 § 1 nebo b) koordinuje, řídí pasto- rační péči a je statutárním zástupcem ve farnostech, ve kterých není ustanoven farář a biskup svěří účast na pastorační péči jáhnovi nebo laikovi; tento kněz má veškerou pravomoc faráře a z toho úřadu vyplývající povinnosti podle. kán. 517 § 2.

3 Kán. 540 CIC.

4 Srov. Kongregace pro kněze: Instrukce Pastorační konverze farního společenství ve službách evangelizač- ního poslání církve, čl. 108.

5 Srov. kán. 536 CIC.

Čl. 3.

Členství

 • 1 PRF se skládá ze tří skupin6: členové na základě úřadu, členové zvolení farníky a čle- nové jmenovaní farářem. Z členství v PRF neplyne nárok na finanční odměnu.
 • 2 Farář stanoví počet volených a jmenovaných členů pastorační rady podle rozsahu pastorační činnosti farnosti. Volených členů nesmí být méně než těch, kteří jsou jme- nováni farářem.
 • 3 PRF má nejméně 3 členy z řad laiků.7
 • 4 Členy PRF mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště; členem PRF se může stát i katolík, který ve farnosti kanonické bydliště nemá, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojuje a pravidelně v ní navštěvuje bohoslužby.
 • 5 Počet funkčních období, na která může být člen PRF zvolen nebo jmenován, není omezen.
 • 6 Členem PRF může být rovněž člen ekonomické rady farnosti (dále jen ERF).
 • 7 Na základě úřadu jsou členy PRF:
 1. duchovní ustanovení pro službu ve farnosti, farní vikář, faráři ve společné du- chovní správě „in solidum“ a jáhen ustanovený pro službu ve farnosti, případně další duchovní;
 2. laici, pokud jsou ustanoveni ke službě ve farnosti pod vedením moderátora8;
 3. představený řeholního domu nebo jeho delegát, pokud řeholníci nebo řeholnice pastoračně ve farnosti pracují nebo pokud mají při řeholním domě, který je na území farnosti, svůj kostel;
 4. rektor kostela, pokud je na území farnosti rektorátní kostel dle kán. 556 9
 • 8 Volení členové: PRF má alespoň 2 volené členy.
 • 9 Jmenovaní členové: farář jmenuje písemně společným dekretem další členy PRF dle svého uvážení v souladu s § 2. Pokud farář ustanovil jednu společnou PRF pro více farností, dbá na to, nakolik je to možné, aby byly zastoupeny všechny farnosti alespoň jedním členem (voleným nebo jmenovaným).
 • 10 Ukončení členství v PRF nastává:
 1. písemně doručenou rezignací, změnou kanonického bydliště, u duchovních změ- nou ustanovení;
 2. farář může také ze závažných důvodů jmenovaného nebo voleného člena PRF odvolat, a to po předchozí konzultaci s PRF nebo děkanem. Zvoleného člena PRF může odvolat jen ze zákonných důvodů, kterými jsou: opakovaná neomlu- vená nepřítomnost na jednání PRF, dlouhodobá neúčast na nedělních boho- službách ve farnosti, naprostý nezájem o život farnosti, dlouhodobé obstrukční jednání při zasedání PRF a kanonický Proti rozhodnutí faráře může odvo- laný člen ve lhůtě 10 dnů užitečného času od převzetí rozhodnutí podat odvolání diecéznímu biskupovi; odvolání nemá odkladný účinek.
 • 11 Pokud zvolenému nebo jmenovanému členu rady zanikne členství, je bez zbyteč- ného odkladu nahrazen novým členem, a to takovým mechanismem, jakým jeho předchůdci členství získali.

 

6 Srov. kán. 536 § 1 CIC.

7 Laik je označení rovněž pro člena nekněze institutů zasvěceného života a společností apoštolského života.

8 Podle kán. 517 § 2 CIC.

9 Rektor je statutární zástupce právnické osoby v brněnské diecézi pojmenované Římskokatolická duchovní správa.

 • 12 Farář jména členů nově ustanovené PRF oznámí farníkům.

Čl. 4.

Funkční období

 • 1 PRF se ustanovuje na dobu 5 let.
 • 2 Její funkční období začíná ustavujícím zasedáním, které farář svolá nejpozději jeden měsíc po volbách do PRF. Na prvním zasedání všichni zvolení a jmenovaní členové stvrdí podpisem, že členství přijímají spolu s plynoucí spoluodpovědností.
 • 3 Funkční období předchozí PRF končí ustavujícím zasedáním nové PRF. Na tomto zasedání se předá dosavadní agenda.
 • 4 Při uvolnění úřadu faráře je činnost PRF pozastavena.10 Pokud je farnost spravována administrátorem déle než tři měsíce, její činnost je obnovena; administrátor nemůže jmenovat novou PRF před ukončení jejího funkčního období, a odvolat její členy může jen se souhlasem diecézního biskupa.
 • 5 Nově jmenovaný farář může ve lhůtě šesti měsíců od převzetí farnosti ustanovit novou PRF. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, PRF pokračuje v činnosti do konce svého funkčního období.
 • 6 Diecézní biskup může na základě žádosti faráře rozhodnout o prodloužení nebo zkrá- cení funkčního období PRF.
 • 7 Z velmi vážného důvodu může diecézní biskup rozpustit celou PRF.

Čl. 5.

Volby

 • 1. Volby do PRF se konají v kalendářním měsíci, který předchází měsíci, ve kterém končí funkční období PRF, nebo ve lhůtě jednoho měsíce od rozhodnutí nového faráře o ukončení činnosti dosavadní PRF.
 • 2 Termín a místo11 voleb určí farář a s předstihem oznámí farnosti.
 • 3 Před volbou předchází výběr vhodných kandidátů; členové farnosti mají právo navrh- nout jednotlivé kandidáty.
 • 4 Farář se před volbou ujistí, že kandidát s kandidaturou souhlasí.
 • 5 Týden před volbou farář rozdá farníkům volební lístky se seznamem kandidátů.
 • 6 Volební právo má člen farnosti starší 18 let, příslušnost k farnosti je dána kanonickým bydlištěm.
 • 7 Farář řídí průběh voleb spolu se tříčlennou volební komisí, kterou jmenuje z farníků, kteří do PRF nekandidují. Tato komise po sečtení hlasů vyhotoví zápis o výsledku voleb, který se uloží do farního archivu. V případě rovnosti hlasů se rozhoduje losem.

Čl. 6.

Způsob práce

 • 1 Farář svolává zasedání PRF a předsedá mu; bez jeho přítomnosti není jednání plat- né. Zasedání řídí farář osobně nebo jím pověří jednoho z členů PRF.
 • 2 PRF je schopna platně jednat, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny členů.
 • 3 Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

10 Platí pravidlo „sede vacante nihil innovetur“; srov. kán. 540 § 2 CIC: Administrátor nesmí dělat nic, čím by poškodil práva faráře nebo majetek farnosti.

11 Volebním místem je každý farní kostel, příp. i další kostely na území farnosti, ve kterých dle uvážení faráře mohou volby proběhnout.

 • 4 Farní pastorační rada má poradní hlas. V procesu společného rozhodování je pak farář povinen pečlivě zvažovat vyjádření pastorační rady, zejména pokud jsou vyslo- vena jednomyslně.
 • 5 Farář může jmenovat jednoho člena PRF sekretářem. Sekretář vyhotoví zápis, který po schválení farářem předá členům PRF a ERF. Doporučuje se, aby věcná shrnutí těchto zápisů byla ve farnosti zveřejněna, stejně jako e-mailový kontakt, na který mohou farníci posílat do PRF osobní podněty.
 • 6 Pokud farář uzná za potřebné, může svolat společné jednání obou farních rad (PRF a ERF).
 • 7 Četnost zasedání PRF závisí na pastoračních potřebách, PRF se však schází nej- méně dvakrát za rok. Farář PRF svolá rovněž na žádost nadpoloviční většiny členů.
 • 8 Farář může na jednání přizvat hosty. Členové PRF i přizvaní hosté jsou vázáni mlčenlivostí v případě informací, které farář označí jako důvěrné, anebo takové jsou ze své podstaty.

Čl. 7.

Závěrečná ustanovení

 • 1 PRF ustanovená před účinností těchto stanov dokončí funkční období, na které byla ustanovena; toto období však nemůže být delší než funkční období uvedené v těchto stanovách.
 • 2 Pokud farnost dosud PRF nemá, farář ji ustanoví nejpozději do jednoho roku od účin- nosti těchto stanov.
 • 3 Tímto zákonem se zrušují všechny dosavadní stanovy PRF používané v jednotlivých farnostech.
 • 4 Stanovy PRF mají závaznost partikulárního zákona.
 • 5 Účinnost těchto stanov nastává uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení v ACEB.

V Brně dne 1. 4. 2023 Čj. Ep/0308/23

 

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. diecézní biskup brněnský

Mons. Dr. Jan Mráz kancléř

NOVELIZACE

S účinností od 15. 10. 2023 měním znění partikulárního zákona 2.8 Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze takto:

 

Nové znění čl. 3 § 4:      
Členy PRF mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště; se souhlasem faráře se členem PRF může stát i katolík, který ve farnosti kanonické bydliště nemá, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojuje a pravidelně v ní navštěvuje bohoslužby.

Nové znění čl. 5 § 6:      
Volební právo má člen farnosti starší 18 let, příslušnost k farnosti je dána kanonickým bydlištěm. Farář může ustanovit, že se voleb mohou účastnit i věřící, kteří sice nejsou farníky dle CIC, ale v dané farnosti navštěvují bohoslužby.

 

Ostatní části tohoto partikulárního zákona zůstávají beze změny.

 

V Brně dne 6. 10. 2023  
čj. Ep-0927/23

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., diecézní biskup brněnský

STANOVY

EKONOMICKÝCH RAD FARNOSTÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

1.    Základní ustanovení

1.1.  Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospo­daření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.

1.2.  Při hospodaření s majetkem dbá ERF příslušných ustanovení CIC a obecně závazných právních předpisů.

1.3.  Předsedou ERF je farář. Jako statutární zástupce farnosti má a uplatňuje všechna práva a povinnosti
z toho vyplývající. Ostatní členové ERF mají poradní hlas.

1.4.  Stejné postavení jako farář má vůči ERF také administrátor farnosti nebo ten, kdo byl ordinářem pověřen správou majetku farnosti.

2.    Úkoly a činnost ERF

2.1.  Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti.

2.2.  Členové ERF jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha spolupráce a vzá­jemné důvěry mezi farářem a farníky. Nezapomínají přitom také na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.

2.3.  Farář svolává ERF alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. Seznámí ji s hos­podářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry pro následující rok.

2.4.  Dále je farář povinen ERF svolat a vyslechnout její mínění v případech, kdy se jedná o závažné majet­kové záležitosti např.:

 • smlouvy podléhající schválení ordinářem
 • velké opravy farních objektů
 • zahájení podnikatelské činnosti farnosti
 • zahájení jiné systematické činnosti farnosti s ekonomickým dopadem, jako např. sociální pomoci po­třebným apod.
 • způsob dlouhodobého uložení finanční čásky přesahující 100000 Kč
 • výdaj finanční částky přesahující hodnotu 50000 Kč
 • půjčky

2.5.  Členové ERF vyjádří své mínění hlasováním nebo slovně. Konečné rozhodnutí přísluší faráři.

2.6.  Je možné a vhodné, zvláště jedná-li se o složitější nebo odborné otázky, přizvat na jednání ERF odbor­níky, kteří mohou lépe vysvětlit problematiku a nabídnout možná řešení.

2.7.  Po svém jmenování se členové ERF seznámí s inventářem kostela a fary a na konci každého roku prove­dou kontrolu inventáře, při níž zapíší nově nabyté věci, případně některé navrhnou k vyřazení z inventáře.

3.    Zápis z jednání ERF

Z jednání ERF sepíše určený člen zápis, ve kterém se stručně zaznamenají projednané záležitosti, případně
i výsledek hlasování. Zápis podepíše předsedající a zapisující.

4.    Zřízení ERF

4.1.  Zřízení ERF je v každé farnosti povinné. Farář ji zřídí nejpozději do 15. dubna 2002.

4.2.  Výjimku z povinnosti zřídit ERF uděluje diecézní biskup, který může ze závažných důvodů dát souhlas, aby místo ERF byli jmenováni pouze dva ekonomičtí poradci (viz kán. 1280 CIC).

 

5.    Členství ERF

5.1.  Členy ERF jmenuje farář z aktivních farníků, kteří řádně plní své náboženské povinnosti, mají přiměřené znalosti v oblasti ekonomie a práva, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Tuto funkci je nutno odlišit od služby kostelníka. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje.

5.2.  ERF má 3 – 5 členů.

5.3.  Z členství v ERF jsou vyloučeny osoby, které jsou vůči faráři ve vztahu pokrevního příbuzenství nebo švagrovství až do čtvrtého stupně, a členové jeho domácnosti.

5.4.  Členové ERF jsou jmenováni farářem na dobu pěti let s možností opětovných jmenování.

5.5.  Kde pro nedostatek odborníků není možno ustanovit ERF v každé farnosti, ustanoví farář společnou ekonomickou radu pro několik farností nebo celý svůj pastorační obvod.

5.6.  Třebaže farní vikář není členem ERF, je vhodné přizvat jej na jednotlivá zasedání, aby se obeznámil
s vedením farnosti. Nezúčastní se však hlasování.

6.    Ustavení ERF

6.1.  Před prvním jednáním ERF jsou její členové představeni farnosti a uvedeni do funkce farářem nejlépe před shromážděným farním společenstvím a složí tento slib: “Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.”

6.2.  Po složení slibu předá farář členům ERF jmenovací dekrety.

6.3.  Vznik ERF se jmenovitým seznamem jejích členů nahlásí farář neprodleně písemně příslušnému děkanovi.

7.    Zánik členství ERF

7.1.  Předsedovi ERF zaniká členství v ERF ztrátou církevního úřadu.

7.2.  Členům ERF zaniká členství:

 1. ukončením funkčního období;
 2. vzdáním se členství;
 3. písemným odvoláním farářem, když člen neplní své povinnosti, ztratil zájem o dění ve farnosti či bezúhonnost a dobrou pověst, nebo jeho činnost narušuje spolupráci v ERF nebo ve farnosti;
 4. úmrtím;
 5. uložením církevního trestu.

7.3.  Na uvolněné místo jmenuje farář jiného člena. Odvolaný člen se může odvolat k ordináři. Odvolání nemá odkladný účinek. O odvolání člena a jmenování nového člena ERF informuje farář farní společenství
i ERF, přičemž dbá o zachování dobrého jména odvolaného člena.

8.    Zánik ERF

Při uprázdnění úřadu faráře ERF trvá. Nový farář buď dosavadní ERF potvrdí do konce jejího funkčního období, nebo ji nepotvrdí, a pak je povinen nejpozději do 6 měsíců jmenovat ERF novou.

9.    Závěrečná ustanovení

9.1.  Farář může v odůvodněných případech požádat biskupa o dispens od těch ustanovení stanov, která v jeho farnosti není vhodné nebo možné aplikovat.

9.2.  Stanovy nabývají účinnosti dnem 15. ledna 2002.

V Brně dne 11. 12. 2001                                               Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Vyšlo jako příloha č. 1 ACEB 01/2002

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...