Úvodní stránka » O NÁS » FARNÍ ZPRAVODAJ

Farní zpravodaj

Babice, Jakubov, Litohoř

březen 2021

 

 

Vážení a milí čtenáři,

 

už skoro celý rok prožíváme „dobu rouškovou“. Můžeme ji odmítat a být neustále naštvaní nebo ji můžeme přijímat jako součást našich zkoušek, kterým se nemůžeme vyhnout, v důvěře, že Bůh dopouští, ale neopouští. Pak bychom měli procházet i touto naší životní etapou mnohem smířenější. Skutečně věřit Bohu, umožňuje vidět mnohem dál, než co na nás momentálně doléhá. Mimo to můžeme vše snášet i jako zadostiučinění za naše osobní hříchy a za navrácení světa zpět ke svému Stvořiteli. Naše zapomínání na Boha je velkou necitlivostí a způsobuje velkou prázdnotu nejenom v našich srdcích, ale rozšiřuje pak i temnoty
a zmatky ve světě.

Bůh na nás ale ve své dokonalosti nezapomíná a neodplácí nám podle našich vin, nabízí nám dál vedení i navzdory našim slabostem. Kdo jeho vedení hledá a vytrvale o něj prosí, ten ho bude nalézat
i v nejobyčejnějších věcech i ve chvílích zkoušek, podle zaslíbení, že vše napomáhá k dobrému, těm kdo Boha milují. A vše, co už nám takto dal
a co jsme mohli objevit i ve chvílích trápení, nás může vést k větší vděčnosti za jeho lásku.

 

Současná doba nás vybízí k takovému vzpomínání a zaměření své mysli na Boha. Oběť vytrvalé vnitřní modlitby upokojuje, posiluje a osvěcuje mysl. Stále je platné Ježíšovo zaslíbení: „Zůstanete-li v mém slovu, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

Ať už se bude dít s námi i s tímto světem cokoli, máme od koho očekávat pomoc a záchranu.  To poznal i sv. Pavel a proto nám radí: „Mysli na Ježíše Krista, to je moje evangelium“.

Kéž máme v této pandemické zkoušce před očima své mysli i klidnou trpělivost našeho Pána a Spasitele. Kéž nám k tomu napomáhá svojí přímluvou naše nebeská ochránkyně Panna Marie i se sv. Josefem, patronem služby druhým a patronem hledajících východiska. 

 

           S přáním radosti ze Vzkříšení - vzkříšení Lubomír Řihák     

 

 

Rok 2020 v našich farnostech

Od 15. března se nekonaly žádné společné modlitby. Přerušená byla také výuka náboženství a příprava na 1. sv. přijímání.

Podle pokynů České biskupské konference proběhly Velikonoční obřady v opatřeních karantény, tj. bez účasti lidu.

První veřejné bohoslužby a náboženské obřady se začaly konat od 27. dubna cca do 11. května v počtu 15 osob, nedělních mší sv. se mohla účastnit jen rodina, která zadala úmysl mše svaté, s ochranou dýchacích cest.  V kostele se musely dodržovat minimální rozestupy dva metry; bylo třeba si desinfikovat ruce a nemohli jsme společně zpívat.

Od 11. května se zvýšil dovolený počet účastníků bohoslužeb na 100 osob.

Od 25. 5. už se mohlo při bohoslužbě sejít 300 osob. Stále se musely nosit roušky a dodržovat další hygienická pravidla.

Od 12. 7. jsme již nemuseli nosit v kostele roušky. Velká úleva.

S přicházejícím podzimem opět začalo přibývat nakažených koronavirem Covid 19, začal stoupat i počet zemřelých, proto došlo od 18. října
k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 6 osob. Byl vyhlášen zákaz vycházení v noci a nakonec se nemohly konat bohoslužby v kostele cca od 25. 10. do 16. 11. Počet účastníků byl na konci roku omezený na 10% kapacity kostela. Svateb a pohřbů se mohlo účastnit max.  15 osob.

Babice                                                                   

  Začátkem roku navštívili faru „Tři mudrcové z východu“: Ing. Věra Machovcová a děti, které vybíraly pro charitativní potřeby v Tříkrálové sbírce.

  1. ledna se KD v Babicích uskutečnil tradiční ples farností Babice, Jakubov a Litohoř. Hrála kapela Evis a veselé kulturní zpestření nám přivezla taneční skupina důchodců Grácie ze Znojma. Byla bohatá tombola a náledí, na kterém si cestou z plesu zlomil jeden nejmenovaný farník nohu.
  2. února se farnost modlila při adoraci za celou diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlili v semináři za nás.

V neděli 16. února se během mše sv. udělovala svátost pomazání nemocných.

Silný vítr poškodil střechu kostela za věží. Operativně ji opravili muži pod vedením pana M. Vechety.

V neděli 23. 2. se na Svatopetrský haléř-fond papeže pro potřebné vybralo v Babicích 4.144,- Kč.

Připravovali jsme duchovní obnovu s představením Miroslava Gabriela Částka „Popelka Nazaretská“ od Václava Renče, místo toho ale přišla pandemie nakažlivého koronaviru Covid 19, kvůli které vyhlásil biskup Vojtěch na základě vládního nařízení zákaz všech bohoslužeb a jiných shromáždění ve farnosti.

Uzavření kostela jsme využili k přečalounění sedaček a podsedáků
a k výměně koberců v presbytáři, uklidil se depozitář. Byla přetřena fasáda fary a okapy, vyklidila se stodola.

S pobíhajícím procesem kanonizace začal vycházet čtvrtletník o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, který začala vydávat Akademie Kanonického práva Biskupství Brno spolu s bohoslovci brněnské diecéze.

V neděli 7. 6. oslavila při mši sv. naše farnost patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti Nejsvětější Trojici.

Byla dokončena renovace kříže u silnice do Bolíkovic. Obrázek Panny Marie opravila paní Magdalena Křenková ze Staré Říše a korpus byl přelakován v autolakýrně Jelínek v Litohoři.

Dřevěný kříž ošetřila rodina Řezníčkova z Lesonic a s instalací pomohl pan A. Gráf z Litohoře.

Zasvěcení (patrocinium) kostela sv. Marie Magdaléně v Šebkovicích se slavilo v neděli 26. 7. 2020 a v Babicích jsme v neděli 27. 7. děkovali Bohu za úrodu.

Opravu, čištění a přeladění varhan v Babicích  provedli pan Ing. Z. Hromádka a Bc. J. Hoffbauer. Náklady činily 13.500,- Kč.

Na podzim se odvodňoval kostel sv. Marie Magdaleny v Šebkovicích.
I. etapa stála 492.499,- Kč, z toho farnost se podílela 85.475,- Kč. Výměna koberců a čalounění v kostele v Babicích stálo 68.141,- Kč a nemalé byly investice do obnovy farního lesa, postiženého kalamitou kůrovce z dotací státu a kraje, které zajišťoval Ing. R. Čech z Lesonic. Povinný příspěvek fondu biskupství Puls činil: 73.203,- Kč.

V noci z 31. 10. na 1. 11. během zákazu vycházení někdo napsal černým sprejem pod okna fary velký nápis: „ZDE UKRÝVAL FARÁŘ DRBOLA NA JAŘE 1951 VRAHA MALÉHO. DRBOLA ZA VÁLKY TAKÉ UDÁVAL GESTAPU, MÁ NA SVĚDOMÍ 2 POPRAVENÉ TREST SMRTI DOSTAL PRÁVEM!“

S pomocí paní starostky, místostarosty a farníků jsme nápis odstranili
a přetřeli. Na doporučení biskupa Vojtěcha byla záležitost předána Policii ČR v Moravských Budějovicích. Pak se případu ujala Kriminální policie
z Třebíče.

Nápis na faře byl zřejmě motivovaný komunistickou propagandou
o případu Babice z filmového cyklu Třicet případů Majora Zemana s názvem Vrah se ukrývá v poli, kde byl plánický (babický) farář prezentován jako udavač gestapa. Těsně před 70. výročím popravy o. Drboly text vyznívá jako snaha zakrýt historickou pravdu o 11 popravách a mnoha rozsudcích odnětí svobody a majetku, o zlovůli komunistického režimu, který chtěl zinscenovaným babickým monstrprocesem prosadit svou ideologii. Následky této ďábelské setby, sklízíme dodnes.

Většina náboženské výuky se vyučovala na dálku, pomocí internetu.

Do náboženství bylo přihlášeno 18 dětí.

Bylo pokřtěno 14 dětí, v kostele byly 3 svatby a rozloučili jsme se s 8 farníky.

Kalendářní rok byl zakončen v babickém farním kostele v 15:30 hod. mší sv. na poděkování za uplynulý rok a následnou krátkou adorací před NSO.

 

Jakubov

   Začátkem roku vybrali „Tříkráloví koledníci“ v Jakubově pro charitativní potřeby 22 212,- Kč.

  1. února se farnost modlila při adoraci za celou diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlili v semináři za nás.

V neděli 16. února se během mše sv. udělovala svátost pomazání nemocných.

V únoru poškodil silný severní vítr část střechy kostela. Operativně ji opravili pan Kabelka s dobrovolníky.

Uzavření kostela jsme využili k výměně koberců v presbytáři a pod organizací paní Dračkové a paní Číhalové se také renovovala zákristie. Uklidila se budova depozitáře na hřbitově.

V neděli 26. 7. oslavila farnost při mši sv. naše patrocinium – zasvěcení kostela a farnosti sv. Jakubovi Staršímu.

Od středy 9. 9. do soboty 12. 9. 2020 se opravovaly a ladily varhany. Odborné práce provedli pan Ing. Z. Hromádka a Bc. J. Hofbauer. Náklady činily 13.500,- Kč.

V roce 2020 byly pokřtěny v kostele 4 děti. Sňatek uzavřel v kostele v Jakubově 1 pár.  Rozloučili jsme se se 4 farníky.

Do náboženství bylo přihlášeno 9 dětí. Většina náboženské výuky se vyučovala na dálku. Pomocí internetu.

Mezi největší investice v r. 2020 patří:

- oprava oken budovy fary a výměna okapů za cca 100.000,- Kč

- výměna koberců za 33. 677,- Kč

- oprava a naladění varhan 13.500,- Kč

- povinný příspěvek fondu biskupství Puls činil 19.815,- Kč

Kalendářní rok jsme zakončili mší sv. na poděkování za uplynulý rok a krátkou adorací před NSO. Počet účastníků byl omezený na 10% kapacity kostela. Svateb a pohřbů se mohlo účastnit max. 15 osob.

 

 

 

 

Litohoř

   Začátkem roku procházeli Litohoří „Tříkráloví koledníci“. Tříkrálovou sbírku organizovala paní Kubová.

  1. února se farnost modlila při adoraci za celou diecézi a zejména za bohoslovce, kteří se ten den modlili v semináři za nás.

V neděli 16. února se během mše sv. udělovala svátost pomazání nemocných.

V únoru poškodil silný severní vítr část střechy kostela. Odbornou opravu z vysokozdvižné plošiny nám uhradila Hasičská pojišťovna.

Patrocinium litohořské farnosti, zasvěcené sv. Janu Nepomuckému, jsme oslavili při mši svaté v neděli  17. května.

Většina náboženské výuky se vyučovala na dálku. Pomocí internetu.

Do náboženství byly přihlášeny 2 děti.

V roce 2020 byly pokřtěny 2 děti. Svatba nebyla. Rozloučili jsme se se 4 farníky.

Mezi největší investice patří:

- oprava střechy po vichřici za 8.213,- Kč

- nové elektrické topení do lavic z daru obce Litohoř  za 105.000,- Kč

- povinný příspěvek fondu Puls činil: 15.388,- Kč

Počet účastníků byl na konci roku omezený na 10% kapacity kostela. Svateb a pohřbů se mohlo účastnit max. 15 osob.

 

 

 

Stále jsi s námi, Ty, sluncem oděná

Na naší cestě hřbitovní.

Jsi začátkem i koncem,

Jsi světlem, kde je tma,

slza na ruce vraždění

 

Jsi výš nad krásu květu o Tvé podobě,

jsi níž než vězeň v cele.

Jsi v křídlech písně o Tobě,

jsi dítětem v modlitbě neumělé.

 

Jsi pevnou tvrzí válečného zděšení.

Sama, a dravec odešel

V kamenech valených na nás jsi ztišení,

jsi lípa za bzukotu včel.

 

Pastýřka ovcí jsi, znáš práci hospodáře

a v duších dětí budíš dobro, ničíš zlo.

Rodičko mlčení, jsi stále tichá záře

v naše sedmibolestno.

 

Sodomou vedeš ven

od plének Domku až po Golgotu.

           Ty neopouštíš nás,

v kapličkách polních cest Jsi růžencem,

když v našem vydechnutí posledním

           své Ave ukládáš.

 

 

 

                                                 Hymnus z denní modlitby církve

 

 

 

 

 

Zpravodaj farností Babice, Jakubov, Litohoř prosinec 2019/ číslo 18

                                                                              

Vážení a milí čtenáři,

opět se přiblížil nový čas, čas dalších adventních příprav a oslav největších narozenin. Jak nezadržitelně vše spěje dál a dál. Letos je za námi 30 let adventů a vánoc osvobozených od komunistického diktátu, který nám chtěl určovat, jak a čemu máme věřit. Ti kdo zažili absurditu a faleš marxisticko-leninského systému, který chtěl vystavět ráj vlastními silami bez Boha, mohou adresně docenit, jak volněji se dýchá bez otráveného dechu komunistického draka. Z historie víme, že komunismus většinu lidí na dlouhou dobu otrávil, ale mnoho také zahubil. Od nástupu komunismu bylo v Československu z politických důvodů popraveno cca. 280 osob. Na hranicích zastřeleno cca. 374 osob. Ve vězeních a lágrech zemřelo cca. 4500 – 7000 osob. Z politických důvodů bylo odsouzeno cca. 250 000 osob a emigrovalo cca. 200 000 – 300 000 osob.

 I tento pohled na uplynulý čas nás má vést k dalším očekáváním. Jakým? To záleží i na našich touhách. Neboť v Božím řízení vše spěje dál k proměnám a k naplňování dobrých tužeb. Tak jsme se dočkali i vyslyšení proseb za osvobození od ďábelské ideologie komunismu, které byly spojeny
s očekáváním svatořečení sv. Anežky České. Sv. Anežka, která byla právě před třiceti lety svatořečena v Římě, byla určitě nemalým prostředníkem proseb svého národa za svobodu. Náš současný čas tedy může naplňovat spravedlivá vděčnost Bohu za to, jak pomáhá ve vývoji celým národům i každému z nás.
A kéž tento náš čas naplňují i vytrvalé prosby za svobodu našich duší od jiných současných útlaků zlého ducha. Abychom tak mohli udržovat životodárný vztah s Bohem, který miluje, osvobozuje a tvoří všechno nové. Ať už se bude dít cokoli, jen s ním budeme všichni v dobrém vývoji, a od něj můžeme očekávat naplnění těch nejlepších tužeb. A to je také důvod k radosti z jeho narození do našeho času.

                S požehnáním k radosti z Boží blízkosti

Lubomír Řihák

Babice

V neděli 9. 6. 2019 přijalo devět dětí z farností Babice a Šebkovice první svaté přijímání. Některé z těchto dětí využily možnost zúčastnit se setkání prvokomunikantů, které se konalo 26. 9. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Pro děti zde byl připraven pestrý program zahájený mší svatou, kterou celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle, a pak děti čekal den plný her, soutěží, zábavy, ale i odpočinku a společného rozjímání.

Na faře v Babicích byla 27. 6. 2019 umístěna tabulka "Adresa poslední" popraveného babického kněze Václava Drboly. Ústav pro studium totalitních režimů pak pořádal za účasti historiků a Mons. Jiřího Mikuláška seminář
o "Babických událostech v KD v Babicích.

Smyslem projektu je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu. Na místo jejich posledního bydliště je instalována pamětní cedulka. Mottem projektu je: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Předobrazem celého projektu jsou dlažební kostky Stolpersteine, které po celé Evropě připomínají oběti holocaustu. Další pamětní plakety byly umístěny na faře v Rokytnici nad Rokytnou jako vzpomínka na kněze Jana Bulu a na faře v Horním Újezdě, kde působil jako administrátor farnosti kněz František Pařil.

Pokojné prožití vánočních svátků a milostiplný nový rok!

Jana Venhodová

Litohoř

V litohořském kostele se v průběhu letošního roku událo několik církevních obřadů. Svátost křtu přijaly tři děti, 2. června přijaly čtyři děti z naší farnosti poprvé svátost eucharistie a ve svátost manželství vstoupily vyměněním manželského slibu 3 páry. Církevním pohřbem jsme se rozloučili se třemi našimi spoluobčany.

Aby se mohly slavnosti a obřady v kostele konat, je třeba tuto dominantu naší obce udržovat. Přestože nákladná a několikaletá rekonstrukce byla dokončena před pár roky, střechou zatékalo a vlhlo zdivo v místech u vchodu do kostela. Poděkování patří panu Kabelkovi z Litohoře, který tuto část střechy opravil bez nároku na finanční vyrovnání.

Ve spolupráci s obecním úřadem probíhá jednání o případné instalaci topení do lavic.

                                                                          Požehnané svátky vánoční

                                                                                          Jana Bártů

Jakubov

Už je tu zas adventní čas a s ním přichází rorátů hlas. Tímto si Vás dovoluji pozvat do naší farnosti na rorátní mše svaté, které budou každou adventní sobotu v 7.30, a poté jste srdečně zváni na společnou snídani na faře.

Dne 9. června byla v naší farnosti slavnost prvního svatého přijímání, celkem tuto svátost přijali dva chlapci a jedna dívka. O jakubovské pouti dne 28. července bylo požehnáno nové hasičské auto. V měsíci červenci se uskutečnil tábor pro ministranty v Poličce na téma „7 dní v Assisi“ a zúčastnil se ho také bývalý kněz naší farnosti Ladislav Kozubík. Tábor je pořádán společně
s farností Telnice. Z naší farnosti se ho zúčastnili 2 ministranti a jeden
z farnosti Martínkov. Na táboře získávali dovednosti fyzické i psychické, poznali další nové kamarády. Kluci se domů vrátili nadšeni a už se těší na příští tábor. Jménem rodičů moc děkuji vedoucími a hlavnímu organizátorovi tábora panu Františku Kroutilovi z Telnice.

V měsíci září pořádala farnost Babice zájezd do Křtin a Moravského krasu. Autobus poutníků z farností Babice, Jakubov a Litohoř vyrazil v ranních hodinách nejprve do Křtin, kde byla sloužena našim knězem mše svatá
v kostele Jména Panny Marie, dále následovala prohlídka poutního areálu, zvonohry a kostnice. Oběd byl zamluven v restauraci U Farlíků, kde jsme se posílili a vyrazili za dalším dobrodružstvím do Sloupsko-Šošůvských jeskyní. Jeskyně nás všechny uchvátily, paní průvodkyně byla velmi milá a vstřícná, na všechny naše dotazy ráda odpovídala. Poslední zastávkou na poutním výletě byla prohlídka unikátního Světelského oltáře v Adamově. Z výletu jsme se vrátili spokojeni ve večerních hodinách.

Věž našeho kostela byla opravena a natřena novým nátěrem, nátěr provedla odborná firma pana Vladimíra Kružíka z Jevišovic v celkové částce 98 496,- Kč. Dále děkuji všem, kdo se podíleli na úklidu márnice a opravě vypadaných tašek na střeše kostela.

Blíží se konec kalendářního roku a tak bych si dovolila poděkovat všem těm, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na řádném chodu naší farnosti, za tu práci, která je zcela dobrovolná a zdarma.

Přeji Vám i vašim rodinám požehnaný adventní čas, čas čekání na velký příchod malého dítěte.

                                                                                                              Alena Číhalová

Vánoční zpověď

Litohoř                 středa  18. 12. od 16:30

Jakubov               pátek   20. 12. od 16:30               

Šebkovice             sobota 21. 12. od 15:30

Babice                  čtvrtek 19. 12. od 16:00

         neděle 22. 12. od 10:00    

Moravské Budějovice

neděle 22. 12. od 14:00 s více zpovědníky

Jaroměřice nad Rokytnou

neděle 22. 12. od 17.00 s více zpovědníky v Lidovém domě

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2019

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Moravské Budějovice

16,00

22,00

7,30  10,30

7,30  10,30

18,00

7,30 10,30

U sester

-

9,00

9,00

16,00

9,00

Lukov

20,00

9,00

9,00

-

9,00

Babice

15,30

10,30

10,30

15,30

10,30

Jakubov

-

7,30

7,30

17,00 

7,30

Litohoř

17,00

9,00

9,00

-

9,00

Šebkovice

15,30

8,00

8,00

8,30

10,30

Jaroměřice

nad Rokytnou

15,00 

22,00

7,30 10,30

7,30 10,30

18,00

7,30 10,30

 

Farní zpravodaj Babice, Jakubov, Litohoř duben 2019/ číslo 17

Vážení a milí čtenáři,

            mezi mnoha dary, které jsme od Boha dostali, je také dar času a různých období.  Bůh nás obdaroval životem ve změnách. Když přichází po dlouhé zimě oteplení, je to pro mne jako kdyby se navrátil kousek ráje. Tuto radost bych ale asi nezažil, kdyby nebylo oné často protivné, ale někdy i půvabné zimy. Pestrost ročních období, která mají své typické klima i zvláštní atmosféru, je pro nás asi vhodnější, než by bylo jednotvárné a stále stejné prostředí. A tak je to i s celým naším životem, když se různě proměňuje, je to pro nás dobré, protože co Bůh tvoří, to je dobré.

            Různé doby liturgického neboli církevního roku jsou pro nás také obohacením a zpestřují naše prožívání. Po vánoční radosti z narození Zachránce přichází zklidnění v postu, které se podobá zimě v přírodě. V zimě se zklidní nebo i zastaví růst a je mnoho času na potřebnou přípravu k novému oživení. Medvědi například od listopadu do března uléhají, aby se tak přichystali na nové jaro. Během tohoto spánku můžou ležet ve stále stejné poloze a nemusí vylučovat trus ani moč, protože jim to tak Stvořitel zařídil. I my se připravujeme na jaro, ale nikoli spánkem, ale chystáme setbu, opravujeme potřebná nářadí apod. Máme ale ještě něco víc. Můžeme se těšit na radost z jara v přírodě, ale i na radost z obnovy v našem nitru. A ta se nám nabízí právě v tomto čase, ve kterém nemáme spát tak dlouho jako medvědi, ale ve kterém můžeme opravovat a očišťovat naši duši, aby byla schopná konat dobro, ke kterému byla stvořena. Tak se můžeme připravovat na nadpřirozenou radost, která je obsažená ve velikonočních oslavách vzkříšení Pána Ježíše Krista, který ve své nezměrné lásce nabízí oživení každé duši. Je to duchovní radost
z vděčnosti Kristu, který nabízí vysvobození z temnoty hříchu a smrti každému, kdo k němu přichází. Kéž jej vytrvale hledáme a obracíme se k němu ve všech obdobích roku, i v tomto čase přípravy na naše vzkříšení.

                                   S přáním požehnaných Velikonoc

 Lubomír Řihák 

Z jednotlivých farností

Babice

V letošním roce se v naší farnosti připravuje devět dětí na první svaté přijímání. Farní katecheze prvokomunikantů bude zakončena v neděli 9. 6. v 10:30 při mši svaté slavností prvního svatého přijímání. Provázejme Andreu, Jáchyma, Jana, Petru, Stelu, Štěpána, Vandu, Vojtěcha, Zdeňku a jejich rodiny, ať se dobře připraví na setkání
s Ježíšem v Eucharistii.

Výtěžek tříkrálové sbírky v roce 2019:         

Babice             1 623 Kč

Bolíkovice       4 839 Kč

Cidlina             3 300 Kč

Lesonice         13 860 Kč

Šebkovice       13 409 Kč

Všem dárcům velké díky.

                                                                                  Jana Venhodová

Velikonoční svátost smíření:

Moravské Budějovice – neděle 14. 4. od 14:00 zpověď s více zpovědníky

Litohoř

Zaplněný sál kulturního domu v Babicích potvrdil, že ples farností Babice, Jakubov a Litohoř si oblíbili lidé z širokého okolí. Hlavní myšlenkou akce se stalo motto P. Aloise Pekárka „Zapálit může jen ten, kdo má hořící srdce“. Na začátku přivítal přítomné kněz Mgr. Lubomír Řihák a P. Václav Kříž. Návštěvníky čekal vyzdobený sál, pestré občerstvení a bohatá tombola. Hudební kapela EVIS, která provázela celým večerem, vytvářela příjemnou atmosféru. Zpestřením se stalo taneční vystoupení v rytmu Hip-hop. Kdo z hostů si chtěl zasoutěžit, měl možnost zapojit se do soutěže.

Tato společenská událost je jasným důkazem, že i přes věkový rozdíl se lidé dokáží společně bavit. Je jisté, že taková akce vyžaduje mnoho času a dobrovolné práce, proto všem patří velký dík.

První svaté přijímání ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého v Litohoři se uskuteční 2. června v 9.00 hodin. Děti, rodiče a kmotři budou moci vykonat svátost smíření v sobotu 1. června v 13:30 v kostele v Litohoři.

Jana Bártů

Jakubov

Jarní čas jsme v Jakubově přivítali kácením stromů na místním hřbitově. Lípy kolem vnitřní hřbitovní zdi a smrky u márnice byly odstraněny. Místo nich budou vysázeny nové lípy okolo hřbitovní zdi zvenčí. Dále byla opravena část střešní krytiny na kostele, která byla poškozena silným větrem. Moc děkuji za provedené opravy. Dále se připravujeme na opravení venkovních špalet kolem oken ve farní budově, zateplení štítu a opravu fasády včetně dřevěného zdobení
u vchodu. Na tuto akci necháváme zpracovat rozpočet.  

Koledníci během Tříkrálové sbírky v Jakubově vybrali 22 561 Kč.                                                                                                                   

V měsíci únoru byl v Babicích uspořádán III. farní ples. Někteří farníci z Jakubova přiložili ruku k dílu přípravou tomboly, další poslali dary do tomboly a vstupné (za což moc děkuji).  Na tomto plese je moc hezká a milá atmosféra. Že se ples líbí, je především velikou zásluhou pořadatelů. Moc jim za to děkujeme.        

Ve středu 7. května proběhne tradiční pěší pouť žen z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří. Některé ženy a dívky z naší farnosti se této pouti zúčastnily již několikrát a byly velmi nadšené. Milé ženy a dívky, jste také srdečně zvány.

Dalším milým svátkem naší farnosti bude 9. června slavnost prvního svaté přijímání. Na tuto slavnost prvokomunikanty připravuje katechetka paní Marie Kolářová.  

Závěrem bych Vám chtěla popřát požehnané velikonoční svátky.

                                                                                       Alena Číhalová

     Mše svaté o Velikonocích 2019

 

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Bílá sobota

Boží hod

velikonoční

Pondělí velikonoční

Mor. Budějovice

18,30

18,30

19,30

7,30; 10,30

7,30; 10,30

U sester

16,00

16,00

-

9,00

9,00

Lukov

17,00

17,00

17,00

9,00

9,00

Babice

16,30

16,30

19,30

10,30

10,30

Jakubov

-

18,00

17,30

7,30

7,30

Litohoř

18,00

-

-

9,00

9,00

Šebkovice                       

17,30

17,30

-

8,00

8,00

Jaroměřice n. Rok

19,00

19,00

20,00

7,30; 10,30; 18,00

7,30; 10,30

 

FARNÍ ZPRAVODAJ vydávají pro svoji potřebu farnosti Babice, Jakubov, Litohoř. Redakční rada: Jana Bártů, Alena Číhalová, Hana Dračková, Jana Venhodová. Za obsah zodpovídá redakční rada. Celkový náklad: 200 výtisků. Toto číslo vyšlo 14. dubna 2019. Příspěvek na tisk můžete věnovat do sbírky v kostele.

Farní zpravodaj prosinec 2018/ číslo 16

Babice, Jakubov, Litohoř

                                                                  

Advent jako příprava i očekávání

 

V tomto čase se v kalendáři objevují svaté osoby, které nám připomínají, co můžeme očekávat a jaká je správná adventní příprava. Jejich příběhy nám ukazují, co oni očekávali a jak se připravovali. Sv. Martin, sv. Anežka Česká i sv. Mikuláš nám připomínají pomíjivost všeho pozemského, a že do dalšího života s námi přejdou jen naše skutky a úmysly. Proto si vytrvale vyprošovali potřebné síly i moudrou inspiraci k spravedlivému a laskavému jednání, k překonávání vlastního sobectví a k správnému postoji k Bohu i jeho stvoření. Milovat Boha a druhé jako sebe sama. Zde na zemi se nám nabízí mnoho věcí a záležitostí jako velmi důležitých, ale často je to jen zdání, protože mohou existovat věci a záležitosti mnohem důležitější.

Sv. papež Lev Veliký to vyjádřil takto:  „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce…. A poněvadž je mnoho druhů bohatství a různé jsou předměty potěšení, je poklad každého určován jeho vlastní touhou. Takže vyplývá-li z dychtění po věcech pozemských, neučiní podíl na něm nikoho šťastným, ale ubohým.

Zato ti, kteří myslí na vyšší věci, a ne na pozemské, a kterým nejde o to, co pomíjí, ale o to, co je věčné, mají v tom neporušitelné bohatství. … S pomocí milosti Boží se jim i pozemské statky mění v nebeské, když totiž lidé užívají majetku, ať už spravedlivě zděděného nebo jinak nabytého, jako nástroje k něčemu zbožnému. Jestliže například to, co mají navíc, rozdělují na podporu chudých, shromažďují si bohatství, o které nemohou přijít. Neboť co rozdali almužnou, to už nepodléhá žádné újmě. A tak mají právem srdce tam, kde je jejich poklad. Neboť blaze těm, kteří si pěstují takovéto bohatství, aby rostlo, a nebojí se, že je ztratí.“

Heslovitě vyjádřeno i slovy našeho papeže Františka, který nedávno mluvil o kulturním útlaku křesťanů a také o tom, že kostel je lékem na konzumní společnost.

Advent nám ale také pomáhá stále něco dobrého očekávat. Můžeme v něm očekávat čas atmosféry vánočních svátků a v něm setkání s Bohem v kráse narozeného dítěte, z kterého vyzařuje světlo lásky a pokoje. Radost z příchodu Božího světla do temnot tohoto světa a do temnot našich duší.  V adventu si také můžeme připomínat, že jsme pozvaní jednou vstoupit do plnosti tohoto světla. Sv. Augustin nás povzbuzuje takto:  „Moc vás prosím: milujte se mnou, běžte se mnou ve víře, mějme touhu po nebeské vlasti, vzdychejme po ní a zde se považujme za pouhé cizince a poutníky. Co to tedy jednou uvidíme?

 

Dospěješ k prameni, z něhož tě dosud svlažila jen kapka rosy. Uvidíš plný jas pravého světla, z něhož do tvého ztemnělého srdce pronikal nepřímo a oklikou jen paprsek. A budeš očištěn, abys byl s to do toho světla hledět a snést je.“

Advent nám připomíná, že od Boha můžeme stále očekávat dobro. Díky Božímu narození se máme stále na co těšit a na co připravovat. K takto prožívanému adventu všem žehnám ke slávě Otce i Syna i Ducha svatého.

 Lubomír Řihák +

Z jednotlivých farností

Babice

     Během uplynulého půl roku se v naší farnosti konalo mnoho zajímavých akcí.

Jednou z nich byla přehlídka schol, která se uskutečnila v sobotu 19. 5. v Babickém kostele. Posluchači měli možnost poslechnout si sedm schol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Mimo zmiňované pěvecké sbory vystoupily i děti z MŠ Jabula a gospelová skupina Good Work. Akce se velmi vydařila, všichni zúčastnění podali maximální výkony a posluchači se dobře bavili.

Další akcí, která jistě stojí za zmínku, byla v pořadí již II. Farní zahrada, která proběhla 12. srpna. Po mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice v Babicích, kde proběhl i varhanní koncert, se zahrada okolo babické fary zaplnila. Byla možnost vychutnat si nejen řadu vystoupení, ale užít si i milá setkání a dobré občerstvení. Novinkou tohoto roku byla výstava rukodělných výrobků nejen našich farníků. Budeme doufat, že tento ročník nebyl poslední.

V neděli 28. října jsme v babickém kostele během mše svaté měli možnost poděkovat za bohatou úrodu. V tento den se také naše farnost ve spolupráci se spolkem Orel z Moravských Budějovic připojila k celostátnímu sázení stromů lípy srdčité. Strom SVOBODY 2018 byl zasazen a požehnán vedle busty p. Václava Drboly před farní budovou.

Velké díky všem, kteří finančně nebo prací napomáhají chodu farnosti.

Požehnaný adventní čas.

 

Jana Venhodová

Litohoř

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři prošel v průběhu minulých let nákladnými opravami a můžeme mít pocit, že teď už je vše hotovo. Mezi námi jsou však obětaví lidé, kteří stále o náš kostelík pečují, ač to může oku návštěvníka uniknout.

Nově je pochromovaná nádoba křtitelnice, svícny na hlavním oltáři
a u Panny Marie se lesknou jako zrcadlo, stejně tak monstrance, kalich, obětní miska a zvonky. V síňce se měnilo světlo. Zvony na kostele bylo třeba seřídit, utáhnout šrouby a srdce zvonů. Zajistit okno na severní straně kostela proti silnému větru. Bouřka, která se 2. srpna večer přehnala, poškodila horní část mansardové střechy. Ta byla do týdne opravena pokrývačem panem Veverkou z Velkého Újezdu, za pomoci třebíčských hasičů, kteří přijeli s plošinou. V listopadu byla opravena část střechy na faře, která byla rovněž poškozena větrem. Děkujeme všem, kteří se o náš chrám starají. Taktéž poděkování patří těm, kteří se podílí na bohoslužbě, zejména kostelnici paní Buličkové a varhanici Aničce Kubové.

Hudebníci z naší farnosti společně s jakubovskými se prezentovali na přehlídce schol v Babicích, které se zúčastnilo 8 sborů z okolních farností. Na závěr vystoupila nám již známá kapela GOODWORK.

V závěru měsíce srpna jsme se rozloučili s P. Ladislavem Kozubíkem. Společné rozloučení proběhlo v Babicích. Za farnosti, které administroval, mu byla předána kniha s fotografiemi z uplynulých čtyř let jeho působení.

Následující neděli jsme přivítali nového kněze Mgr. Lubomíra Řiháka.

U příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa vysadila obec Litohoř v blízkosti kostela lípu, kterou kněz požehnal.

 

Všem přeji požehnané svátky vánoční

                                                                                          Jana Bártů

Jakubov

                     Tento rok je pro nás rokem změny. V měsíci srpnu byl z naší farnosti přeložen salesiánský kněz Ladislav Kozubík, kterému za vše, co pro nás udělal, za jeho moudra v kázání, dobré skutky a práci
s ministranty moc děkuji. Zároveň jsme přivítali našeho nového kněze z brněnské diecéze R. d. Mgr. Lubomíra Řiháka, kterému přeji, aby se mu v naší farnosti dobře vedlo a žilo.      

Jakubovský pěvecký sbor pod vedením paní Marie Klimešové se zúčastnil v měsíci květnu přehlídky schol v babickém kostele
a rozhodně si za svůj předvedený výkon zaslouží velkou pochvalu.                                                            

Ministrantského tábora na téma „Legio angelica“ na faře v Babicích se z naší farnosti zúčastnilo pět ministrantů. Kluci společně s ministranty
z Telnice rozvíjeli své fyzické i psychické dovednosti, osvěžili znalosti, poznali nové kamarády. Tábor hodnotili jako velmi náročný, ale super. Vedoucímu Františku Kroutilovi z Telnice jménem rodičů moc děkuji.      

Náš ministrant Jiří Klimeš se zúčastnil malířské soutěže pro děti – Cestou Cyrila a Metoděje. Letošní téma bylo zaměřeno na sv. Klimenta a jeho roli v životě obou bratří. Jirka získal svým obrázkem krásné druhé místo v kategorii I. (1. - 3. třída). Gratulujeme! 

V našem kostele proběhla renovace dvou soch z bočních oltářů – sv. Františka Xaverského a sv. Rocha, patronů proti moru. Obě sochy byly napuštěny a ošetřeny proti škůdcům a poté nově natřeny a zlaceny.  Celková částka za opravy činila 103 500,- Kč, obec Jakubov přispěla 15 000,- Kč, zbytek uhradila farnost a státní památková péče.        

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje výuku náboženství v základní škole 9 dětí, z toho 3 dojíždí z Litohoře. Žáky první a druhé třídy vyučuje katechetka paní Marie Klimešová, žáky třetí třídy katechetka paní Marie Kolářová. Žáky páté a šesté třídy vyučuje kněz naší farnosti Lubomír Řihák na faře v Jakubově. 

Dovolte mi, abych Vás i v letošním roce pozvala v době adventní na rorátní mše svaté, které budou v našem kostele ve dnech 8., 15. a 22. prosince vždy v 7.00 hod. Poté jste srdečně zváni na společnou snídani na faře.

Závěrem Vám všem přeji klidné a pohodové adventní čekání na příchod malého dítěte, které se narodí v chlévě, bude položeno do jeslí
a zahřívat ho budou volek a oslík.

 

                                                                                       Alena Číhalová

 

Vánoční zpověď  

Litohoř           středa  19. 12. od 16:30

Jakubov          pátek   21. 12. od 16:30       

Šebkovice      sobota 22. 12. od 15:30

Babice            čtvrtek 20. 12. od 16:00

 neděle 23. 12. od cca 10:00    

Moravské Budějovice

neděle 23. 12. od 14:00 bude zpověď s více zpovědníky

 

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Moravské Budějovice

16,00

22,00

7,30  10,30

7,30  10,30

18,00

7,30 10,30

U sester

-

9,00

9,00

16,00

9,00

Lukov

20,00

9,00

9,00

17,00

9,00

Babice

15,30

10,30

10,30

15,30

10,30

Jakubov

-

7,30

7,30

17,00 

7,30

Litohoř

17,00

9,00

9,00

-

9,00

Šebkovice

20,00

8,00

8,00

8,30

10,30

Jaroměřice

nad Rokytnou

15,00 

22,00

7,30 10,30

7,30 10,30

18,00

7,30 10,30

Čekání na Boha (Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše)

     Kdysi žila jedna zbožná stará paní, která se každý den několik hodin modlila. Jednoho dne při modlitbě uslyšela Boží hlas, který jí oznámil: „Dnes tě přijdu navštívit.“ Dokážete si představit, jaká to pro ni byla pocta a radost. Honem se vrhla do uklízení a leštění, aby všechno bylo, jak se patří. Také bylo zapotřebí připravit vzácnému hostu pohoštění,
a tak horečně hnětla těsto a pekla cukroví. Když byla se vším hotova, oblékla si sváteční šaty a netrpělivě vyhlížela Boha.

     Po chvíli kdosi zaklepal na dveře. Stará paní spěchala ke dveřím. Ale stála za nimi jen sousedka. Prý by potřebovala špetku soli, protože jí došla. Paní ji okřikla: „Musíš mě s takovou hloupostí zdržovat právě teď? Čekám na Boha. Má tu být každou chvíli. Přijď někdy jindy.“
A zabouchla překvapené sousedce dveře před nosem.

     Netrvalo dlouho a opět se ozvalo klepání. Paní se rychle podívala do zrcadla, upravila si vlasy a šaty a spěchala ke dveřím. Kdo to bude? Nějaký chlapec zachumlaný v saku, které mu bylo příliš velké. Prodával levné knoflíky a mýdlo. Stará paní na něj vybuchla: „Já teď čekám na Boha – a na tebe, kluku, nemám čas. Přijď zítra.“ A zavřela před chlapcem dveře.

     Za chvíli opět někdo zaklepal. Paní otevřela a uviděla otrhaného
a churavého staříka.

     „Paní, buďte tak laskavá, dejte mi, prosím, aspoň kousek chleba… třeba i tvrdého,“ prosil.“

     „To tak! Dejte mi všichni pokoj! Já čekám na Boha. A vy se kliďte od mého prahu!“ řekla rozzlobeně. Chudák se tedy odbelhal o dům dál
a stará paní dál netrpělivě čekala na Boha.

     Hodiny plynuly a nic se nedělo. Setmělo se, přišla noc, a Bůh nikde. Paní byla hluboce zklamaná. Nakonec si řekla, že už čekat nebude
a půjde si lehnout. Kupodivu hned usnula a zdál se jí sen.

     V tom snu se jí zjevil Bůh. Řekl jí: „Dnes jsem tě třikrát přišel navštívit, a ty jsi mne ani jednou k sobě nepustila.“

Přibývá tmy

"Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!" (Iz 2,5)

Přibývá tmy.
Den se zkracuje,
stmívá se stále dříve.

Spousta lidí má pocit,
že přibývá temnoty i ve společnosti -
děti vraždí, o staré lidi se nikdo nezajímá...

Někdo možná právě prožívá
temné období ve svém životě.

V této tmě se nám nabízí šance -
nezáleží na tom, kolik ji prosvětlí
světýlek ve vánoční výzdobě.
Je tu světlo, které temnota nepohltí.

Můžeš pozvat Krista do svého života
a on se stane tvým světlem,
které svítí i uprostřed temných chvil
na tvojí cestu, nebo aspoň na nejbližší krok.

__________________________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ vydávají pro svoji potřebu farnosti Babice, Jakubov, Litohoř. Redakční rada: Jana Bártů, Alena Číhalová, Hana Dračková, Jana Venhodová. Celkový náklad: 200 výtisků. Toto číslo vyšlo 9. prosince 2018. Doporučený příspěvek na tisk je 10,- Kč – můžete věnovat do sbírky v kostele.

 Farní zpravodaje ke stažení ve formátu PDF.

Zpravodaj 12/2017
  
Zpravodaj 04/2017
  
    Zpravodaj 03/2016    
         
    Zpravodaj 11/2015    
         
    Zpravodaj 03/2015    
         
    Zpravodaj 12/2014    
         
    Zpravodaj 10/2014    
         
    Zpravodaj 06/2014    
         
    Zpravodaj 04/2014    
         
    Zpravodaj 12/2013    
         
   Zpravodaj 10/2013    
         

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...