Farní zpravodaj prosinec 2018/ číslo 16

Babice, Jakubov, Litohoř

                                                                  

Advent jako příprava i očekávání

 

V tomto čase se v kalendáři objevují svaté osoby, které nám připomínají, co můžeme očekávat a jaká je správná adventní příprava. Jejich příběhy nám ukazují, co oni očekávali a jak se připravovali. Sv. Martin, sv. Anežka Česká i sv. Mikuláš nám připomínají pomíjivost všeho pozemského, a že do dalšího života s námi přejdou jen naše skutky a úmysly. Proto si vytrvale vyprošovali potřebné síly i moudrou inspiraci k spravedlivému a laskavému jednání, k překonávání vlastního sobectví a k správnému postoji k Bohu i jeho stvoření. Milovat Boha a druhé jako sebe sama. Zde na zemi se nám nabízí mnoho věcí a záležitostí jako velmi důležitých, ale často je to jen zdání, protože mohou existovat věci a záležitosti mnohem důležitější.

Sv. papež Lev Veliký to vyjádřil takto:  „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce…. A poněvadž je mnoho druhů bohatství a různé jsou předměty potěšení, je poklad každého určován jeho vlastní touhou. Takže vyplývá-li z dychtění po věcech pozemských, neučiní podíl na něm nikoho šťastným, ale ubohým.

Zato ti, kteří myslí na vyšší věci, a ne na pozemské, a kterým nejde o to, co pomíjí, ale o to, co je věčné, mají v tom neporušitelné bohatství. … S pomocí milosti Boží se jim i pozemské statky mění v nebeské, když totiž lidé užívají majetku, ať už spravedlivě zděděného nebo jinak nabytého, jako nástroje k něčemu zbožnému. Jestliže například to, co mají navíc, rozdělují na podporu chudých, shromažďují si bohatství, o které nemohou přijít. Neboť co rozdali almužnou, to už nepodléhá žádné újmě. A tak mají právem srdce tam, kde je jejich poklad. Neboť blaze těm, kteří si pěstují takovéto bohatství, aby rostlo, a nebojí se, že je ztratí.“

Heslovitě vyjádřeno i slovy našeho papeže Františka, který nedávno mluvil o kulturním útlaku křesťanů a také o tom, že kostel je lékem na konzumní společnost.

Advent nám ale také pomáhá stále něco dobrého očekávat. Můžeme v něm očekávat čas atmosféry vánočních svátků a v něm setkání s Bohem v kráse narozeného dítěte, z kterého vyzařuje světlo lásky a pokoje. Radost z příchodu Božího světla do temnot tohoto světa a do temnot našich duší.  V adventu si také můžeme připomínat, že jsme pozvaní jednou vstoupit do plnosti tohoto světla. Sv. Augustin nás povzbuzuje takto:  „Moc vás prosím: milujte se mnou, běžte se mnou ve víře, mějme touhu po nebeské vlasti, vzdychejme po ní a zde se považujme za pouhé cizince a poutníky. Co to tedy jednou uvidíme?

 

Dospěješ k prameni, z něhož tě dosud svlažila jen kapka rosy. Uvidíš plný jas pravého světla, z něhož do tvého ztemnělého srdce pronikal nepřímo a oklikou jen paprsek. A budeš očištěn, abys byl s to do toho světla hledět a snést je.“

Advent nám připomíná, že od Boha můžeme stále očekávat dobro. Díky Božímu narození se máme stále na co těšit a na co připravovat. K takto prožívanému adventu všem žehnám ke slávě Otce i Syna i Ducha svatého.

 Lubomír Řihák +

Z jednotlivých farností

Babice

     Během uplynulého půl roku se v naší farnosti konalo mnoho zajímavých akcí.

Jednou z nich byla přehlídka schol, která se uskutečnila v sobotu 19. 5. v Babickém kostele. Posluchači měli možnost poslechnout si sedm schol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Mimo zmiňované pěvecké sbory vystoupily i děti z MŠ Jabula a gospelová skupina Good Work. Akce se velmi vydařila, všichni zúčastnění podali maximální výkony a posluchači se dobře bavili.

Další akcí, která jistě stojí za zmínku, byla v pořadí již II. Farní zahrada, která proběhla 12. srpna. Po mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice v Babicích, kde proběhl i varhanní koncert, se zahrada okolo babické fary zaplnila. Byla možnost vychutnat si nejen řadu vystoupení, ale užít si i milá setkání a dobré občerstvení. Novinkou tohoto roku byla výstava rukodělných výrobků nejen našich farníků. Budeme doufat, že tento ročník nebyl poslední.

V neděli 28. října jsme v babickém kostele během mše svaté měli možnost poděkovat za bohatou úrodu. V tento den se také naše farnost ve spolupráci se spolkem Orel z Moravských Budějovic připojila k celostátnímu sázení stromů lípy srdčité. Strom SVOBODY 2018 byl zasazen a požehnán vedle busty p. Václava Drboly před farní budovou.

Velké díky všem, kteří finančně nebo prací napomáhají chodu farnosti.

Požehnaný adventní čas.

 

Jana Venhodová

Litohoř

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři prošel v průběhu minulých let nákladnými opravami a můžeme mít pocit, že teď už je vše hotovo. Mezi námi jsou však obětaví lidé, kteří stále o náš kostelík pečují, ač to může oku návštěvníka uniknout.

Nově je pochromovaná nádoba křtitelnice, svícny na hlavním oltáři
a u Panny Marie se lesknou jako zrcadlo, stejně tak monstrance, kalich, obětní miska a zvonky. V síňce se měnilo světlo. Zvony na kostele bylo třeba seřídit, utáhnout šrouby a srdce zvonů. Zajistit okno na severní straně kostela proti silnému větru. Bouřka, která se 2. srpna večer přehnala, poškodila horní část mansardové střechy. Ta byla do týdne opravena pokrývačem panem Veverkou z Velkého Újezdu, za pomoci třebíčských hasičů, kteří přijeli s plošinou. V listopadu byla opravena část střechy na faře, která byla rovněž poškozena větrem. Děkujeme všem, kteří se o náš chrám starají. Taktéž poděkování patří těm, kteří se podílí na bohoslužbě, zejména kostelnici paní Buličkové a varhanici Aničce Kubové.

Hudebníci z naší farnosti společně s jakubovskými se prezentovali na přehlídce schol v Babicích, které se zúčastnilo 8 sborů z okolních farností. Na závěr vystoupila nám již známá kapela GOODWORK.

V závěru měsíce srpna jsme se rozloučili s P. Ladislavem Kozubíkem. Společné rozloučení proběhlo v Babicích. Za farnosti, které administroval, mu byla předána kniha s fotografiemi z uplynulých čtyř let jeho působení.

Následující neděli jsme přivítali nového kněze Mgr. Lubomíra Řiháka.

U příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa vysadila obec Litohoř v blízkosti kostela lípu, kterou kněz požehnal.

 

Všem přeji požehnané svátky vánoční

                                                                                          Jana Bártů

Jakubov

                     Tento rok je pro nás rokem změny. V měsíci srpnu byl z naší farnosti přeložen salesiánský kněz Ladislav Kozubík, kterému za vše, co pro nás udělal, za jeho moudra v kázání, dobré skutky a práci
s ministranty moc děkuji. Zároveň jsme přivítali našeho nového kněze z brněnské diecéze R. d. Mgr. Lubomíra Řiháka, kterému přeji, aby se mu v naší farnosti dobře vedlo a žilo.      

Jakubovský pěvecký sbor pod vedením paní Marie Klimešové se zúčastnil v měsíci květnu přehlídky schol v babickém kostele
a rozhodně si za svůj předvedený výkon zaslouží velkou pochvalu.                                                            

Ministrantského tábora na téma „Legio angelica“ na faře v Babicích se z naší farnosti zúčastnilo pět ministrantů. Kluci společně s ministranty
z Telnice rozvíjeli své fyzické i psychické dovednosti, osvěžili znalosti, poznali nové kamarády. Tábor hodnotili jako velmi náročný, ale super. Vedoucímu Františku Kroutilovi z Telnice jménem rodičů moc děkuji.      

Náš ministrant Jiří Klimeš se zúčastnil malířské soutěže pro děti – Cestou Cyrila a Metoděje. Letošní téma bylo zaměřeno na sv. Klimenta a jeho roli v životě obou bratří. Jirka získal svým obrázkem krásné druhé místo v kategorii I. (1. - 3. třída). Gratulujeme! 

V našem kostele proběhla renovace dvou soch z bočních oltářů – sv. Františka Xaverského a sv. Rocha, patronů proti moru. Obě sochy byly napuštěny a ošetřeny proti škůdcům a poté nově natřeny a zlaceny.  Celková částka za opravy činila 103 500,- Kč, obec Jakubov přispěla 15 000,- Kč, zbytek uhradila farnost a státní památková péče.        

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje výuku náboženství v základní škole 9 dětí, z toho 3 dojíždí z Litohoře. Žáky první a druhé třídy vyučuje katechetka paní Marie Klimešová, žáky třetí třídy katechetka paní Marie Kolářová. Žáky páté a šesté třídy vyučuje kněz naší farnosti Lubomír Řihák na faře v Jakubově. 

Dovolte mi, abych Vás i v letošním roce pozvala v době adventní na rorátní mše svaté, které budou v našem kostele ve dnech 8., 15. a 22. prosince vždy v 7.00 hod. Poté jste srdečně zváni na společnou snídani na faře.

Závěrem Vám všem přeji klidné a pohodové adventní čekání na příchod malého dítěte, které se narodí v chlévě, bude položeno do jeslí
a zahřívat ho budou volek a oslík.

 

                                                                                       Alena Číhalová

 

Vánoční zpověď  

Litohoř           středa  19. 12. od 16:30

Jakubov          pátek   21. 12. od 16:30       

Šebkovice      sobota 22. 12. od 15:30

Babice            čtvrtek 20. 12. od 16:00

 neděle 23. 12. od cca 10:00    

Moravské Budějovice

neděle 23. 12. od 14:00 bude zpověď s více zpovědníky

 

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 2018

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

31. 12.

1. 1.

Moravské Budějovice

16,00

22,00

7,30  10,30

7,30  10,30

18,00

7,30 10,30

U sester

-

9,00

9,00

16,00

9,00

Lukov

20,00

9,00

9,00

17,00

9,00

Babice

15,30

10,30

10,30

15,30

10,30

Jakubov

-

7,30

7,30

17,00 

7,30

Litohoř

17,00

9,00

9,00

-

9,00

Šebkovice

20,00

8,00

8,00

8,30

10,30

Jaroměřice

nad Rokytnou

15,00 

22,00

7,30 10,30

7,30 10,30

18,00

7,30 10,30

Čekání na Boha (Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše)

     Kdysi žila jedna zbožná stará paní, která se každý den několik hodin modlila. Jednoho dne při modlitbě uslyšela Boží hlas, který jí oznámil: „Dnes tě přijdu navštívit.“ Dokážete si představit, jaká to pro ni byla pocta a radost. Honem se vrhla do uklízení a leštění, aby všechno bylo, jak se patří. Také bylo zapotřebí připravit vzácnému hostu pohoštění,
a tak horečně hnětla těsto a pekla cukroví. Když byla se vším hotova, oblékla si sváteční šaty a netrpělivě vyhlížela Boha.

     Po chvíli kdosi zaklepal na dveře. Stará paní spěchala ke dveřím. Ale stála za nimi jen sousedka. Prý by potřebovala špetku soli, protože jí došla. Paní ji okřikla: „Musíš mě s takovou hloupostí zdržovat právě teď? Čekám na Boha. Má tu být každou chvíli. Přijď někdy jindy.“
A zabouchla překvapené sousedce dveře před nosem.

     Netrvalo dlouho a opět se ozvalo klepání. Paní se rychle podívala do zrcadla, upravila si vlasy a šaty a spěchala ke dveřím. Kdo to bude? Nějaký chlapec zachumlaný v saku, které mu bylo příliš velké. Prodával levné knoflíky a mýdlo. Stará paní na něj vybuchla: „Já teď čekám na Boha – a na tebe, kluku, nemám čas. Přijď zítra.“ A zavřela před chlapcem dveře.

     Za chvíli opět někdo zaklepal. Paní otevřela a uviděla otrhaného
a churavého staříka.

     „Paní, buďte tak laskavá, dejte mi, prosím, aspoň kousek chleba… třeba i tvrdého,“ prosil.“

     „To tak! Dejte mi všichni pokoj! Já čekám na Boha. A vy se kliďte od mého prahu!“ řekla rozzlobeně. Chudák se tedy odbelhal o dům dál
a stará paní dál netrpělivě čekala na Boha.

     Hodiny plynuly a nic se nedělo. Setmělo se, přišla noc, a Bůh nikde. Paní byla hluboce zklamaná. Nakonec si řekla, že už čekat nebude
a půjde si lehnout. Kupodivu hned usnula a zdál se jí sen.

     V tom snu se jí zjevil Bůh. Řekl jí: „Dnes jsem tě třikrát přišel navštívit, a ty jsi mne ani jednou k sobě nepustila.“

Přibývá tmy

"Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!" (Iz 2,5)

Přibývá tmy.
Den se zkracuje,
stmívá se stále dříve.

Spousta lidí má pocit,
že přibývá temnoty i ve společnosti -
děti vraždí, o staré lidi se nikdo nezajímá...

Někdo možná právě prožívá
temné období ve svém životě.

V této tmě se nám nabízí šance -
nezáleží na tom, kolik ji prosvětlí
světýlek ve vánoční výzdobě.
Je tu světlo, které temnota nepohltí.

Můžeš pozvat Krista do svého života
a on se stane tvým světlem,
které svítí i uprostřed temných chvil
na tvojí cestu, nebo aspoň na nejbližší krok.

__________________________________________________________

FARNÍ ZPRAVODAJ vydávají pro svoji potřebu farnosti Babice, Jakubov, Litohoř. Redakční rada: Jana Bártů, Alena Číhalová, Hana Dračková, Jana Venhodová. Celkový náklad: 200 výtisků. Toto číslo vyšlo 9. prosince 2018. Doporučený příspěvek na tisk je 10,- Kč – můžete věnovat do sbírky v kostele.

 Farní zpravodaje ke stažení ve formátu PDF.

Zpravodaj 12/2017
  
Zpravodaj 04/2017
  
    Zpravodaj 03/2016    
         
    Zpravodaj 11/2015    
         
    Zpravodaj 03/2015    
         
    Zpravodaj 12/2014    
         
    Zpravodaj 10/2014    
         
    Zpravodaj 06/2014    
         
    Zpravodaj 04/2014    
         
    Zpravodaj 12/2013    
         
   Zpravodaj 10/2013