Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové

Milosrdný Bože,
děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.
Neúnavně sloužila nemocným a slabým
a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života.
Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili
a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.
Chraň a posiluj pronásledované
a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.
Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty milost,
o kterou tě prosíme – za ukončení pandemie koronaviru.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

https://www.biskupstvi.cz/2020-10-07-modlitba-k-blahoslavene-sestre-restitute

Blahoslavená S. M. Marie Restituta KAFKOVÁ, SFCC

1. 5. 1894 narozena v Brně-Husovicích

30. 3. 1943 popravena gilotinou ve Vídni

6. 10. 1988 Kongregace pro svatořečení udělila nihil obstat

4. 11. 1988 zahájena diecézní část beatifikačního řízení, Vídeň

21. 6. 1998 blahořečena ve Vídni papežem Janem Pavlem II.

 

postulátor P. Giovangiuseppe Califano, OFM

stav řízení ke svatořečení v Římě

Životopis blahoslavené S.M Restituty Heleny Kafkové

Zpracoval R.D. Mgr. Pavel Hověz

Helena Kafková se narodila 1. května 1894 jako šesté ze sedmi dětí v rodině obuvníka v Brně-Husovicích a byla pokřtěna 13. května v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Brně-Zábrdovicích. Po dvou letech se celá rodina natrvalo usídlila ve Vídni, ve čtvrti Brigittenau, kde Helena Kafková prožila své dětství a školní léta. Po dvou letech práce v trafice začala pracovat jako ošetřovatelka ve vídeňské městské nemocnici v Lainzu, kde poznala sestry „křesťanské lásky“ III. řádu svatého Františka, kam roku 1914 proti vůli svých rodičů vstoupila. Při obláčce roku 1915 přijala řádové jméno sestra Marie Restituta (latinsky Obnovená). Od roku 1919 pracovala jako sestra na operačním sále v nemocnici v Mödlingu, kde si brzy získala značnou autoritu a byla známá a oblíbená jako vynikající zdravotnice, obětavá pomocnice i moudrá rádkyně. V řeholním společenství hrála na harmonium, vedla pěvecký sbor a organizovala různé slavnosti. Po nástupu nacistů k moci zavěsila na nově otevřené oddělení nemocnice do všech pokojů kříže a odmítala je odstranit. Svou přímostí a důsledností v obhajovaní víry a práva si v nacistech získala nepřátele. V prosinci 1941 našel jeden esesácký lékař za podivných okolností (pravděpodobně šlo o nastraženou past) papír s posměšnou a varovnou básní proti nacistickému režimu, od které si prý sestra pořizovala kopie. Po jeho udání byla sestra Restituta na Popeleční středu 18. února 1942 zatčena gestapem přímo na operačním sále. Třináct měsíců byla vězněna u Zemského soudu ve Vídni, z toho pět měsíců v cele smrti. Starala se o své spoluvězeňkyně a snažila se jim ulehčit jejich stav, byla pro ně svědectvím křesťanské lásky a víry.

Byly zamítnuty mnohé žádosti o milost, protože nacistům šlo v případě sestry Restituty o boj proti církvi. Dne 30. března 1943 přijala sestra M. Restituta naposledy Tělo Páně a obnovila své řeholní sliby. Téhož dne byla v 18.21 hodin popravena gilotinou.

Proces blahořečení sestry Restituty byl zahájen 4. listopadu 1988 a dne 21. června 1998 byla ve Vídni papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou. Brněnská a vídeňská diecéze slaví její svátek 29. října, v den, kdy byla sestra Marie Restituta odsouzena k smrti.

Dne 2. října 2004 požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty v jednom z nejstarších brněnských sídlišť Lesná. Místní farnost připravuje i stavbu kostela, který bude sestře Restitutě zasvěcen.

Farnost Lesná od svého ustanovení (1.1.2005) udržuje pravidelné přátelské styky s farností Vídeň-Brigittenau (kde Restituta vyrůstala) a s klášterem Kongregace sester křesťanské lásky z Vídně. Jednou ročně jezdí farníci z Lesné po stopách své patronky do Vídně a na oplátku přijíždějí návštěvníci z Vídně na oslavu patrocinia ( 29.10.) do brněnského Duchovního centra.

 

Publikace:

Farnost Brno-Lesná v roce 2008 přeložila a vydala životopis s. Restituty od P. A. Sagardoye s názvem Vhod či nevhod, dále životopisný stolní kalendář pro rok 2011 a nástěnný kalendář na rok 2013, jakož i obrázky s portrétem světice a informační letáky.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369/0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS JAKUBOV

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...